Thứ 6, 18/08/2017, 04:34[GMT+7]

Xứng đáng là vũ khí sắc bén của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ 3, 01.08.2017 | 07:47:05

Hôm nay, ngày 1/8, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trong cả nước tự hào ôn lại truyền thống 87 năm xây dựng và trưởng thành của ngành. Nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, dù trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng, nền tảng chính trị của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ và của xã hội. Ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ lịch sử, công tác tuyên giáo của Đảng luôn bám sát những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, động viên mọi nguồn lực tạo sức mạnh tổng hợp góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, công tác tuyên giáo tiếp tục khẳng định vai trò là vũ khí sắc bén của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những nội dung của đường lối đổi mới đã kịp thời được chuyển hóa vào đời sống xã hội, làm cho nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao, từ đó tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong hành động cách mạng. Trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn, công tác tuyên giáo của Đảng góp phần đưa ra những luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc xây dựng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước đã tạo cho đất nước bước phát triển toàn diện trong các lĩnh vực, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát huy truyền thống vẻ vang, những năm qua, ngành Tuyên giáo Thái Bình đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tình hình thực tiễn địa phương, kịp thời tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, đặc biệt là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chủ động thông tin, tăng cường đối thoại, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ngành Tuyên giáo Thái Bình tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong, xung kích đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tuyên truyền, cổ động các phong trào, các sự kiện quan trọng; định hướng dư luận trước những vấn đề “nóng”, nổi cộm, bức xúc trong xã hội..., góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo là dịp để cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành có nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện lời dạy của Bác: “Tất cả cán bộ, đảng viên, hễ những người tiếp xúc với dân chúng đều là người tuyên truyền của Đảng...”. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, lấy cơ sở lý luận và thực tiễn để tăng tính thuyết phục của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo. Tích cực tuyên truyền, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin đa chiều, định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa những nhân tố tự giác, tích cực, chủ động trong cộng đồng xã hội. Ban tuyên giáo các cấp bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và thực tiễn đời sống, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong toàn xã hội thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), qua đó tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thái Bình

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày