Thứ 6, 18/08/2017, 04:34[GMT+7]

Chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả những trọng tâm đổi mới công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ 3, 01.08.2017 | 08:39:08

Trải qua các giai đoạn lịch sử, ngành Tuyên giáo đã làm tốt sứ mệnh tăng cường sự thống nhất, đồng thuận và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, góp phần xứng đáng làm nên những thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp giao ban của cơ quan.

Cách đây 87 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày Quốc tế đỏ 1-8” để tuyên truyền, kêu gọi quần chúng đứng lên chống chiến tranh đế quốc, giải phóng dân tộc, bảo vệ hòa bình. Tài liệu vừa phát hành đã thổi bùng lên phong trào đấu tranh sôi nổi mang ý thức chính trị của quần chúng công - nông trên cả nước. Từ sự kiện có ý nghĩa lịch sử đó, đầu năm 2000, Thường vụ Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 là ngày truyền thống ngành Tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, ngành Tuyên giáo đã làm tốt sứ mệnh tăng cường sự thống nhất, đồng thuận và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, góp phần xứng đáng làm nên những thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bước vào tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cùng với cả nước, ngành Tuyên giáo Thái Bình đã không ngừng đổi mới cả về nội dung và phương thức, đóng góp thiết thực vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, công tác tuyên giáo của tỉnh đã được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Toàn ngành đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội... 

Năm 2016 và 7 tháng đầu năm 2017, toàn ngành đã tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; việc huy động nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện các giải pháp đột phá phát triển kinh tế của tỉnh; kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ... Tích cực tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác tuyên giáo; tham mưu triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện thành công đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Thái Bình” làm cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để tỉnh nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Bác trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chấm bài thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”.

Hoạt động tuyên giáo đã có nhiều sáng tạo, đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trong từng lĩnh vực. Ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy kiện toàn và duy trì nền nếp hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Đổi mới và tăng cường cung cấp thông tin đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những sự kiện lớn, quan trọng, những vấn đề mới nảy sinh của đất nước cũng như tình hình trong nước, khu vực, thế giới. Định hướng, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản, văn học, văn hóa nghệ thuật hướng vào phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân. Các lĩnh vực công tác khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, MTTQ và các đoàn thể chính trị đang ngày càng toàn diện và có chiều sâu, nhất là trong công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, nắm tình hình tư tưởng, dư luận; đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo, của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Thái Bình ngày càng được khẳng định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; tính chủ động trong đề xuất, tham mưu giải quyết những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở chưa cao; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch còn thiếu sắc bén; công tác tổng kết thực tiễn còn hạn chế; hoạt động của một số báo cáo viên xã, phường, thị trấn và giảng viên kiêm chức ở trung tâm bồi dưỡng chính trị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... Nguyên nhân chủ yếu là do: một số cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của công tác tư tưởng; cơ chế trao đổi thông tin và sự phối hợp của ngành với các cơ quan chưa thường xuyên, chặt chẽ; trình độ, năng lực chuyên môn, lý luận, sự trải nghiệm thực tiễn của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo còn bất cập so với yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác trong tình hình hiện nay.

Những năm tới, tình hình quốc tế và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong nước, trong tỉnh, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình”, tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ nhân dân với Đảng; tác động của toàn cầu hóa, nhất là sự bùng nổ thông tin trên mạng internet và các trang mạng xã hội; nhu cầu giải đáp những vấn đề đặt ra từ thực tiễn... sẽ tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bối cảnh đó đòi hỏi công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao sức thuyết phục, tính chiến đấu nhằm tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Cụ thể, toàn ngành cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo. Phối hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng làm công tác tư tưởng, đặc biệt là sự phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ban tham mưu của cấp ủy đảng, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan trong khối tư tưởng văn hóa, cơ quan quản lý nhà nước trong tuyên truyền, tổ chức triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, để công tác tuyên giáo thực hiện tốt sứ mệnh “đi trước, đi cùng và đi sau”, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Hai là: Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới việc cung cấp, định hướng thông tin nhằm tăng cường “sức đề kháng” trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trước các thông tin xấu, độc; nhạy bén, linh hoạt trong đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, xuyên tạc; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đổi mới công tác khoa giáo theo hướng sinh động, hấp dẫn, phục vụ hiệu quả cho đời sống và sản xuất của nhân dân. Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống; đề án khơi dậy, phát huy và giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, truyền thống yêu nước và cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình.

Ba là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy các cấp theo Đề án số 04-ĐA/TU ngày 22/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là học tập, làm theo phong cách “nói đi đôi với làm”, “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham mưu, đề xuất với cấp ủy triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Người trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân Thái Bình, góp phần khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Bốn là: Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp có sức thuyết phục những vấn đề mà thực tiễn sinh động đang đặt ra trong tình hình mới để có cơ sở bổ sung kịp thời vào chủ trương lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Chú trọng nghiên cứu và tổng kết, nhân rộng những thuần phong, mỹ tục, các tập quán tốt đẹp (từ các địa phương) trong sinh hoạt và sản xuất của nhân dân để tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao và bền vững.

Năm là: Phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ. Củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ lý luận sắc bén, chuyên môn, nghiệp vụ tinh thông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực tiễn 87 năm qua đã chứng minh công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của Đảng không chỉ là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của mỗi cấp ủy mà còn là nhiệm vụ phải được quan tâm đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội. Kế thừa và phát huy truyền thống của ngành, thành quả đạt được trong những năm qua, đồng thời nhận thức rõ những khó khăn, thách thức và yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ toàn ngành Tuyên giáo tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, phong cách và phương pháp công tác, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh “gương mẫu về mọi mặt” như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên

(Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)