Thứ 7, 23/09/2017, 14:28[GMT+7]

UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Thứ 6, 21.04.2017 | 17:10:11

Chiều ngày 21/4,UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2016, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2020; kết quả thực hiện Quyết định 1983/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bến bãi trung chuyển, kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành dự cuộc họp.

Theo dự thảo báo cáo trình bày tại cuộc họp, tổng vốn đầu tư cho xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2016 đạt khoảng 13.616,39 tỷ đồng, trong đó huy động từ cộng đồng dân cư 2.931,98 tỷ đồng, chiếm 21,53%. Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn tăng trưởng ổn định; thu nhập và đời sống nhân dân được cải thiện và ngày càng nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường ở nông thôn có tiến bộ; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Đến nay, toàn tỉnh có 199/263 xã (75,66%) đạt 19 tiêu chí NTM, trong đó có 174 xã đã được công nhận đạt chuẩn. Số tiêu chí đạt bình quân là 17,44 tiêu chí/xã, tăng trên 11 tiêu chí/xã so với năm 2010, vượt so với bình quân chung của cả nước 4 tiêu chí/xã.

Đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có trên 85% số xã đạt tiêu chí NTM, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIX; các xã còn lại đạt 15 tiêu chí trở lên, duy trì và phát triển các địa phương đã đạt chuẩn.

Về việc thực hiện Quyết định số 1983, theo báo cáo của các huyện, thành phố, tổng số bến bãi trên các tuyến đê trung ương trong toàn tỉnh hiện nay là 312 bến bãi, trong đó có 156 bến bãi nằm trong quy hoạch, 156 bến bãi không nằm trong quy hoạch; có 13 bến bãi có phép theo đúng quy định của Luật Đê điều, 49 bến bãi có phép hết hiệu lực hoặc không có giá trị pháp lý. Đến nay có 147 bến bãi có hợp đồng với chính quyền địa phương còn hiệu lực, 132 bến bãi có hợp đồng với chính quyền địa phương đã hết hiệu lực. Đến ngày 10/1/2017, các huyện, thành phố đã vận động giải tỏa được 7 bến bãi, xử phạt một số vi phạm với tổng số tiền 167 triệu đồng.

Đồng chí Giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 1983QĐ-UBND ngày 2172016 của UBND tỉnh. Ảnh: Thành Tâm

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được cũng như tồn tại trong xây dựng NTM thời gian qua đồng thời thảo luận, đề xuất những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu những ý kiến góp ý và hoàn thiện báo cáo để UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào cuối tháng 4. 

Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết cấu lại dự thảo báo cáo theo 3 phần: kết quả thực hiện, những giải pháp trọng tâm và tổ chức thực hiện trong đó cần đánh giá, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại trong xây dựng NTM thời gian qua; mục tiêu, phương hướng giai đoạn 2017 – 2020 phải xác định rõ 100% các xã hoàn thành xây dựng NTM trước năm 2020. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ 5 giải pháp trọng tâm trong xây dựng NTM thời gian tới cần nêu bật trong báo cáo: tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đối với những xã đã đạt chuẩn NTM phải tiếp tục củng cố để nâng cấp các tiêu chí NTM, giải quyết được vấn đề nợ công; với những xã chưa đạt chuẩn cần có kế hoạch cụ thể với từng tiêu chí, thực hiện xây dựng NTM bằng mọi cách chứ không phải bằng mọi giá, phát huy được vai trò chủ thể của người dân, kết hợp các nguồn lực để xây dựng NTM; từ tỉnh đến cơ sở làm tốt công tác truyền thông; chú trọng chỉ đạo sản xuất theo chuỗi giá trị, hình thành quan hệ sản xuất mới trong nông nghiệp, nông thôn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện có phương án hỗ trợ trong giải quyết vấn đề nợ đọng đối với 25 xã đã đạt 19 tiêu chí NTM nhưng chưa được công nhận đạt chuẩn NTM để sớm được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016.

Đối với việc thực hiện Quyết định 1983 của UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng văn bản phê bình các địa phương thực hiện chưa nghiêm, chưa tốt đồng thời đề xuất được các giải pháp cấp bách thực hiện Quyết định 1983, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từng địa phương cần đánh giá, rà soát lại quy hoạch bến bãi, thực hiện nghiêm Công điện số 03 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác cát để kịp thời xử lý, chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh.

Lưu Ngần