Thứ 4, 12/05/2021, 03:04[GMT+7]

Phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc...

01.07.2020 | 17:07 PM