Chủ nhật, 24/09/2017, 22:57[GMT+7]

Giám sát thực hiện các nghị quyết của Đảng tại Sở Tư pháp

Thứ 6, 19.05.2017 | 15:19:51

Chiều ngày 19/5, Tổ giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã đi giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 tại Đảng ủy Sở Tư Pháp.

Đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì buổi giám sát tại Sở Tư pháp.

Thời gian qua, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng tới các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy Sở Tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính… xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi để người dân và các doanh nghiệp thực hiện, góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tại buổi giám sát, đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy,  Tổ trưởng Tổ giám sát đề nghị Đảng ủy Sở Tư pháp tiếp tục quán triệt nghiêm túc nội dung các nghị quyết; chủ động triển khai các biện pháp sát với thực tiễn trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành; phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ, cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Thái Bình so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khắc Duẩn