Thứ 7, 10/12/2022, 12:32[GMT+7]

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các cơ quan cấp chiến lược

Nhận thức rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của các cơ quan cấp chiến lược trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 12/7/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Chỉ thị số 01 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

6 ngày trước  373 lượt xem

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian qua, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Thành uỷ Đà Nẵng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiều...
27 ngày trước
1,225 lượt xem

Phát huy sức mạnh nhân dân trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính...
29 ngày trước
1,949 lượt xem

Phát huy năng lực cán bộ tuyên giáo, giảng viên chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 4/11, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực I tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò, năng lực đội ngũ cán bộ...
1 tháng trước
2,052 lượt xem

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Sáng ngày 4/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu...
1 tháng trước
2,390 lượt xem

Tăng cường nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng đòi hỏi phải có trình độ lý luận, trình độ nhận thức cao; phải huy động được sức mạnh tổng hợp để bảo vệ nền tảng tư...
1 tháng trước
2,157 lượt xem

Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 28/10, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã diễn ra hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ...
1 tháng trước
2,603 lượt xem

Cội nguồn sức mạnh vô địch của Đảng

Thực tiễn lịch sử dân tộc ta, thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới đã chứng minh một chân lý: Có dân là có tất cả; mất dân cũng có nghĩa là...
1 tháng trước
1,658 lượt xem

Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù...
1 tháng trước
1,402 lượt xem

Trao giải lần thứ hai Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát biểu tại lễ trao giải Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, thành công của Cuộc thi để tin...
2 tháng trước
2,414 lượt xem

Lan tỏa rộng khắp Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: 1.108 bài dự thi đều có chất lượng, chứa đựng tình cảm sâu sắc, tâm huyết, trí...
2 tháng trước
1,518 lượt xem