Thứ 7, 27/02/2021, 22:50[GMT+7]

Công tác tuyên giáo cần tiếp tục “đi trước mở đường”, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh

Thứ 6, 31/07/2020 | 21:11:02
2,950 lượt xem

Quê hương Thái Bình ngày càng đổi mới và phát triển.

90 năm qua, ngành Tuyên giáo luôn khẳng định và phát huy tốt vai trò là bộ phận quan trọng hàng đầu trong toàn bộ hoạt động của Đảng ta. Kế thừa truyền thống vẻ vang ấy, toàn bộ đội ngũ làm công tác tuyên giáo của tỉnh đã phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Lịch sử phát triển cách mạng Việt Nam chứng minh trong suốt chặng đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, mọi thắng lợi của cách mạng nước ta đều có những đóng góp tích cực của công tác tuyên giáo, nhất là trong lĩnh vực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hòa trong dòng chảy đó, công tác tuyên giáo của tỉnh Thái Bình luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng ta, nhân dân ta, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, những cán bộ làm công tác tuyên giáo luôn là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, là những người trực tiếp góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh để chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Video: VIDEO_1_dc_NGO_DONG_HAI.mp4

Trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, những cán bộ làm công tác tuyên giáo tiếp tục là những người “đi trước mở đường”, là đội quân chủ lực trong việc tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Ngành Tuyên giáo cũng đã chú trọng công tác định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động, thù địch. Công tác tuyên giáo của tỉnh luôn được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chủ động bám sát và tổng kết thực tiễn, nắm chắc tình hình; lấy lý luận làm cơ sở, linh hoạt, phù hợp từng đối tượng cụ thể; lấy tuyên giáo cơ sở làm trọng tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc làm nòng cốt, tạo cho bức tranh tuyên giáo tỉnh nhà có nhiều dấu ấn đậm nét. 

Trong nhiệm kỳ qua, toàn ngành Tuyên giáo đã chủ động đổi mới, sáng tạo tham mưu cho cấp ủy các cấp nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, của tỉnh; cổ vũ toàn Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ngành Tuyên giáo đã phát huy tốt vai trò là đơn vị tham mưu, “cầu nối” đưa các quyết sách quan trọng, mang tính đột phá của Đảng bộ tỉnh trên nhiều lĩnh vực như: Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; vận động người dân tham gia đấu nối, sử dụng nước sạch; chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả; giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân... đi vào cuộc sống, “đơm hoa kết trái” được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải vòng sơ khảo cuộc thi viết về đất Thái Bình - Người Thái Bình. 

Cùng với đó, ban tuyên giáo các cấp đã chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kết hợp tốt giữa việc nâng cao chất lượng tham mưu với năng lực “tác chiến” hàng ngày; tham mưu, xử lý và giải quyết các vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp. Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể nhân dân cùng cấp giải quyết những vụ việc bức xúc, nổi cộm có liên quan đến công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh. Chủ trì tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát, thông qua đó tham mưu với cấp ủy các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cùng với đó, ngành Tuyên giáo đã làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí - xuất bản, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên và chất lượng nội dung bản tin Thông báo nội bộ, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên. Công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong khối. Công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và giáo dục lịch sử địa phương tiếp tục được thực hiện có nền nếp. 

Điểm nổi bật trong những năm qua là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp, hướng dẫn các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trong toàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị, nắm diễn biến tư tưởng của nhân dân và hoàn thiện quy chế, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thông qua việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chủ động dự báo, phát hiện, đề xuất giải quyết những vấn đề phức tạp về tư tưởng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, đẩy lùi tệ quan liêu, xa dân, tư tưởng bảo thủ trì trệ, cơ hội chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

Có thể khẳng định, các lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh thời gian qua đã thực hiện tốt phương châm: hướng về cơ sở, “xây” đi đôi với “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, với cách làm nhanh nhạy, hiệu quả, phù hợp và thuyết phục. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng, ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thông qua các hoạt động của công tác tuyên giáo đã khơi dậy tinh thần tự giác, năng động, sáng tạo, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Kết quả đến nay, Thái Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá và toàn diện. Tổng sản phẩm GRDP bình quân 5 năm 2016 - 2020 ước tăng 9%, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra (8,6%/năm); cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tốt, tăng mạnh cả về số dự án và vốn đầu tư. Thu ngân sách trên địa bàn luôn vượt dự toán giao. Thái Bình đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn trên 2%, bằng gần một nửa so với bình quân chung cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ tỉnh quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường bộ ven biển. 

Đảng bộ tỉnh Thái Bình thật sự tự hào và trân trọng những đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo trong suốt chặng đường 90 năm qua. Thành tựu đạt được qua các thời kỳ là hành trang quý báu, là điểm tựa vững chắc, là “bệ phóng” để những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa tiếp tục tiến vào thời kỳ mới. 

Video: VIDEO_2_dc_NGO_DONG_HAI.mp4

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn cách mạng mới, công tác tuyên giáo của tỉnh sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do những tác động phức tạp, nhanh chóng, nhiều chiều của tình hình thế giới đến nước ta; những diễn biến bất thường, khó lường của thời tiết, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống nhân dân. Mặt khác, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá, nhất là trong thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Các đại biểu dự hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Với vai trò “đi trước mở đường”, ngành Tuyên giáo Thái Bình phải thực sự năng động, sáng tạo bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, bám sát thực tiễn, nhạy bén với những nhu cầu của cuộc sống để hoạch định nhiệm vụ chính xác, sử dụng phương pháp công tác phù hợp để đạt hiệu quả cao. Phải nâng cao tính chiến đấu, tầm trí tuệ, sức thuyết phục của công tác tư tưởng, gắn lý luận với thực tiễn, gắn trí tuệ với tình cảm trong công tác tư tưởng. Phát huy bài học kinh nghiệm đã có và sức mạnh của toàn hệ thống các “binh chủng” làm công tác tuyên giáo, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, tạo niềm tin, khí thế mới trên mọi lĩnh vực, bảo đảm mọi điều kiện, cơ sở thuận lợi cho công tác tư tưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khả thi. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trước mắt, tập trung tuyên truyền về thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên sở, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội XIII của Đảng. 

Chủ động, tích cực, sáng tạo mạnh mẽ, quyết liệt trong tham mưu cho cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Tôn vinh, biểu dương những tấm gương mẫu mực, liêm khiết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, trước hết là về tư tưởng, đạo đức và tổ chức. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đất nước. Đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; chú trọng công tác tham mưu thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, văn hiến của quê hương, tích cực quảng bá hình ảnh về mảnh đất và người Thái Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế. 

Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, nhanh nhạy xử lý thông tin giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng vấn đề, vững vàng tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời tham mưu giải quyết tốt những phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, an ninh tư tưởng, văn hóa, trật tự an toàn xã hội, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Bám sát tình hình thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tạo nhận thức đúng đắn trong thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, phát huy các lợi thế của tỉnh, khắc phục khó khăn, thách thức trong xây dựng, triển khai các công trình, dự án lớn có tính động lực, tạo nên sức đột phá cho sự phát triển của tỉnh. Gắn tuyên truyền đường lối, chính sách phát triển kinh tế với phổ biến kinh nghiệm chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, kinh doanh; động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương.

Tăng cường công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tuyên giáo. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực thực tiễn, tâm huyết với công việc, tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học... xứng đáng là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Ngô Đông Hải 

(Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy )

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày