Thứ 7, 06/03/2021, 02:00[GMT+7]

Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nhất định Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh sẽ đạt được những thành tích to lớn hơn nữa

Thứ 4, 05/08/2020 | 22:50:05
4,290 lượt xem
(Phát biểu của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Ảnh: Thành Tâm

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh! 

Kính thưa các vị khách quý! 

Thưa Đại hội và toàn thể các đồng chí! 

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các vị khách quý, các đồng chí đại biểu Đại hội cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong Khối doanh nghiệp tỉnh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

Thưa toàn thể các đồng chí! 

5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành quả quan trọng và tương đối toàn diện. Nổi bật là: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Kinh tế phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Đặc biệt, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá tốt cả về số lượng dự án và vốn đầu tư. Thu ngân sách trên địa bàn luôn vượt xa dự toán được giao, cuối nhiệm kỳ ước đạt cao gấp gần 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn vốn xã hội hóa. Đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh; là 1 trong 3 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước có 100% số xã và tất cả các huyện, thành phố được công nhận đạt tiêu chí quốc gia; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng được cải thiện theo hướng văn minh, hiện đại. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng cao. 

Những thành tựu chung của tỉnh 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh nhà. 

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 

Nổi bật là: Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, khá hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của tỉnh tới các đảng bộ, chi bộ. Cụ thể hóa các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo triển khai, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và chi bộ trong các doanh nghiệp. 

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Khối có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo; cơ bản phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh trong cán bộ, đảng viên, công nhân lao động. Tích cực phối hợp với hội đồng quản trị, ban giám đốc, chủ doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và công nhân lao động phát huy tinh thần làm chủ, thi đua lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thỏa ước lao động và các giải pháp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức được chú trọng hơn; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã phát huy vai trò các đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng viên trong việc nêu gương và thuyết phục, vận động quần chúng công nhân lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh; xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, an toàn và văn hóa. 

Công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm; đã chú trọng thực hiện tốt Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 15/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 5 năm qua Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã thành lập mới 19 tổ chức cơ sở đảng, gồm 18 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, 1 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; kết nạp 935 đảng viên mới. Công tác lãnh đạo xây dựng các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trong Khối có chuyển biến tích cực. Nhìn chung, chất lượng hoạt động của các đoàn thể được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, giữ vững khối đoàn kết, thống nhất, tăng cường sự đồng thuận trong doanh nghiệp và công nhân lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công nhân lao động, mối quan hệ hài hòa, bình đẳng giữa công nhân lao động và chủ doanh nghiệp. Đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngày càng được cải thiện rõ rệt. 

Có thể nói, kết quả hoạt động của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ qua có đóng góp quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ sự đổi mới, phát triển của các doanh nghiệp trong tỉnh cả về quy mô và số lượng doanh nghiệp. Trong đó, các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa, sắp xếp lại, hoạt động có hiệu quả. Doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh ở nhiều lĩnh vực. Nhiều doanh nghiệp tích cực đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp, ngành hàng, sản phẩm, tăng kim ngạch xuất khẩu, chú trọng khai thác, phát triển thị trường trong nước, các sản phẩm có giá trị và tỷ suất lợi nhuận cao; nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, điều hành theo các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đánh giá cao những nỗ lực và ghi nhận những thành tích của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua. 

Thưa toàn thể các đồng chí! 

Bên cạnh những ưu điểm, thành tựu đạt được, Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa III trình tại Đại hội đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đặc biệt đã tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tôi đề nghị Đại hội tiếp tục tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc, làm rõ hơn nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới. 

Thưa toàn thể các đồng chí! 

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh tiếp tục có những thời cơ, vận hội và nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Trên thế giới, căng thẳng chính trị, xung đột sắc tộc, tôn giáo, xung đột vũ trang cục bộ vẫn diễn ra phức tạp. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, cùng với tác động của đại dịch Covid-19 dẫn đến nguy cơ khủng hoảng và suy thoái. Trong nước, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương phát huy nội lực, ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân. Nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, vừa tạo nhiều cơ hội mới vừa đặt ra nhiều thách thức mới. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta. Trong tỉnh, những dự án lớn tiếp tục được khởi phát và phát huy hiệu quả. Khu kinh tế Thái Bình, khu công nghiệp công nghệ cao được triển khai xây dựng mở ra cơ hội mới, tạo động lực quan trọng và sẽ góp phần cải thiện đáng kể năng lực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong tỉnh. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông còn thiếu và chưa đồng bộ, hiện đại. Nguồn thu ngân sách còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Việc làm và những vấn đề bức xúc xã hội cần được quan tâm giải quyết. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai và dịch bệnh còn tiếp tục diễn ra. 

Định hướng mục tiêu chung của tỉnh trong nhiệm kỳ tới là: Tăng cường đoàn kết, thống nhất; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng; đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu trong khu vực Bắc Bộ; đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong cả nước. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh rất quan trọng. Tôi thống nhất cao với các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đã được nêu khá đầy đủ trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trình tại Đại hội; tôi xin nêu thêm một số nội dung có tính chất gợi mở như sau: 

Một là, cần tổ chức quán triệt, thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh tới các đảng bộ, chi bộ, nhất là các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng, có biện pháp phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp giải quyết kịp thời những vướng mắc, nảy sinh ngay từ cơ sở. 

Hai là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng, doanh nghiệp. Chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ba là, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh khóa mới cần tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng; kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa; chú trọng xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa mới; xác định rõ mối quan hệ của tổ chức đảng với hội đồng quản trị, giám đốc và chủ doanh nghiệp trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đẩy mạnh phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. 

Bốn là, lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; tăng cường củng cố, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đảng với hội đồng quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp với người lao động; phát huy vai trò của công nhân lao động trong tham gia xây dựng Đảng và doanh nghiệp. Tích cực đổi mới, nâng cao trình độ, năng lực doanh nghiệp, nắm bắt thời cơ, tiếp thu thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp nhằm cải thiện năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Tăng cường liên doanh, liên kết để có những sản phẩm mới chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút những chuyên gia giỏi về khoa học, công nghệ, quản lý, công nhân kỹ thuật có trình độ cao. Bên cạnh đó, chú trọng đầu tư xây dựng thương hiệu hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp trong tỉnh, hỗ trợ nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hợp tác cùng phát triển. 

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan đến doanh nghiệp; công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên và xây dựng doanh nghiệp, đoàn thể vững mạnh, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. 

Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các chủ doanh nghiệp, các doanh nhân tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động đúng mục đích, tôn chỉ đã được quy định. Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân sẽ là nhân tố quan trọng cho sự phát triển đi lên của tỉnh. 

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt các khâu công tác cán bộ; chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chi phối theo phân cấp quản lý; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác khoa học để bổ sung nguồn cán bộ lâu dài. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao với doanh nghiệp và người lao động, có phẩm chất, đạo đức trong sạch, lành mạnh. 

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý! 

Kính thưa Đại hội! 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV có nhiệm vụ quan trọng là thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh khóa IV và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng, đồng thời lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh khóa IV gồm những đồng chí có phẩm chất, trình độ, năng lực, gương mẫu và tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp phát triển của Đảng bộ, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đồng thời bảo đảm về tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, mang tính kế thừa và phát triển. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nhất định sẽ đạt được những bước tiến mới, vững chắc và những thành tích to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Thái Bình giàu đẹp, văn minh. 

Chúc các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt! 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày