Thứ 2, 08/03/2021, 00:36[GMT+7]

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Thứ 2, 10/08/2020 | 09:04:48
310 lượt xem
Trong nhiều năm qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Công nhân phân loại rác thải tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ).

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường, Sở đã bám sát các nhiệm vụ của ngành chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân; triển khai sâu rộng, thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực ngành quản lý. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai được tăng cường và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đất đai được quản lý, sử dụng ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả. Các địa phương tiếp tục thực hiện xử lý đất xen kẹp, đất dôi dư trong khu dân cư theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của chính quyền các cấp và quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tập trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản cho các tổ chức, cá nhân; hướng dẫn, đôn đốc và xử lý những vướng mắc để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án. 6 tháng đầu năm, Sở đã thẩm định trình UBND tỉnh 54 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, điều chỉnh, chuyển mục đích sử dụng đất diện tích 78,4 ha; 48 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 26,20 ha; hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2019. Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua nội dung thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình và thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án có đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Sở luôn quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Các thủ tục hành chính cơ bản được cải tiến theo hướng đơn giản hóa và giảm thời gian, bảo đảm cắt giảm 40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của Trung ương. Sở đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đúng thời gian theo quy định. Đã tiếp nhận 310 hồ sơ, trong đó giải quyết 228 hồ sơ, đang giải quyết 28 hồ sơ; trả lại để chỉnh sửa, bổ sung 54 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Công tác bảo vệ môi trường (BVMT) cũng được ngành chú trọng, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, giám sát ô nhiễm tại các nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đến nay, hầu hết các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đều thực hiện việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết BVMT trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định. Từ đầu năm đến nay, Sở đã tiếp nhận, thẩm định 9 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình UBND tỉnh đề nghị phê duyệt 8 hồ sơ, kiểm tra và xác nhận 5 hồ sơ hoàn thành công trình biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, cấp 8 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở các khu, cụm dân cư đã có những chuyển biến tích cực. Các huyện, thành phố triển khai xây dựng, duy trì phong trào toàn dân BVMT thông qua Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số khu vực nông thôn, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề ngày càng gia tăng; rác thải ở một số khu vực chưa được thu gom, xử lý đúng quy định; các bãi rác lộ thiên chưa chôn lấp theo đúng quy trình. Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, khoáng sản, ngành luôn tích cực tham mưu với UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đề xuất các biện pháp chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lý tài nguyên và BVMT biển nhân ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Khí tượng thế giới, ngày Môi trường thế giới…

Từ những kết quả đạt được, trong năm 6 tháng cuối năm 2020, Sở đặt trọng tâm vào việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, quản lý chặt chẽ đất đai; phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng sử dụng, khai thác chưa hợp lý các nguồn tài nguyên đất và nước, khai thác cát lậu, tình trạng các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường.

Minh Nguyệt