Thứ 7, 27/02/2021, 20:14[GMT+7]

Thành ủy Thái Bình kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Thứ 5, 30/07/2020 | 14:26:38
2,058 lượt xem
Sáng ngày 30/7, Thành ủy Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020).

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Những năm qua, ngành Tuyên giáo của thành phố đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Công tác tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên quan tâm giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 5 năm qua, đã mở 337 lớp cho gần 26.700 học viên. Việc học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và thành phố được thực hiện tốt. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng… góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.

Minh Nguyệt