Thứ 7, 25/03/2023, 18:56[GMT+7]

Phát huy sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch

Đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên môi trường mạng là một...

13.12.2022 | 09:42 AM

Cần tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

Theo TS. Nguyễn Văn Quang, chúng ta phải tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đúng đắn của chủ nghĩa Mác...

21.03.2022 | 08:40 AM