Thứ 4, 19/06/2024, 18:47[GMT+7]

Kỳ 1: Xây dựng chính quyền số từ nền tảng chính quyền điện tử

Ngày 19/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày...

04.04.2022 | 08:49 AM