Thứ 2, 15/07/2024, 02:06[GMT+7]

Sôi nổi phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ

Những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động...

21.07.2023 | 17:05 PM

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua (2015 - 2020), các cấp công đoàn trong tỉnh đã...

28.07.2020 | 09:34 AM