Thứ 5, 23/05/2024, 07:02[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - một nhân cách lớn, một người cộng sản mẫu mực

Trong lịch sử bằng vàng của Đảng ta, đồng chí Nguyễn Lương Bằng là một nhân cách lớn, một người cộng sản mẫu mực, thuộc lớp các chiến sĩ cách mạng đầu...

02.04.2024 | 08:25 AM

Ngời sáng chí khí người cộng sản kiên trung

Ngày 21-8-1941, trong khi làm nhiệm vụ kìm chân đối phương, bảo vệ đồng đội từ căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai rút lên Cao Bằng, cánh quân do đồng chí Phùng Chí...

18.05.2021 | 10:03 AM