Thứ 4, 21/02/2024, 11:55[GMT+7]

Thực tiễn cách mạng Việt Nam góp phần bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga

Hơn 100 năm qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn không ngừng xuyên tạc, hòng phủ nhận giá trị lịch sử và thời đại của Cách mạng...

09.11.2023 | 09:22 AM