Thứ 4, 04/10/2023, 02:59[GMT+7]

Đường lối, chủ trương sát thực tiễn, sớm đi vào cuộc sống

Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chủ trương lớn, các nghị quyết là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, là khởi nguồn của các chính...

03.10.2022 | 08:39 AM