Thứ 7, 30/09/2023, 12:52[GMT+7]

Tăng cường truyền thông chính sách cho người Việt Nam ở nước ngoài

Truyền thông chính sách cho người Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ quan trọng giúp kiều bào ta hiểu rõ, hiểu đúng về chủ trương, đường lối của Đảng,...

01.02.2023 | 14:14 PM