Thứ 4, 04/10/2023, 04:13[GMT+7]

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hoạt động của hệ thống chính trị trong điều kiện mới

Ngày 15/7, tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia về “Đổi mới phương thức...

16.07.2022 | 08:34 AM