Chủ nhật, 21/07/2024, 23:28[GMT+7]

Tạo cơ chế thúc đẩy bảo hộ kết quả nghiên cứu

Trong những năm qua, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là ngọn cờ đầu trong đăng ký sáng chế và là chủ sở hữu của hàng loạt các văn bằng sở hữu...

26.02.2024 | 10:52 AM

Đề xuất nhà khoa học được hưởng lợi từ kết quả nghiên cứu

Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề xuất với Chính phủ, Quốc hội cho phép triển khai cơ chế thí điểm chính sách cho phép giảng viên được thành lập doanh...

17.12.2023 | 15:53 PM

“Cú huých” cho thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (viết tắt là Luật) vừa được Quốc hội thông qua, với nhiều chính sách mới về sở hữu trí tuệ, được...

20.06.2022 | 11:06 AM