Thứ 5, 22/02/2024, 03:54[GMT+7]

Vạch trần luận điệu xuyên tạc sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động gia tăng nhiều hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta trên tất cả lĩnh vực, trong đó có nội...

03.01.2024 | 10:18 AM

Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, phủ nhận Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 24/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản và Học viện Chính trị Khu vực II phối hợp tổ chức Hội thảo “Nhận diện, đấu tranh, phản bác các...

25.12.2023 | 08:52 AM

Đằng sau những luận điệu xuyên tạc việc lấy phiếu tín nhiệm

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa XV, Quốc Hội đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu...

20.11.2023 | 08:27 AM

Thực tiễn cách mạng Việt Nam góp phần bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga

Hơn 100 năm qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn không ngừng xuyên tạc, hòng phủ nhận giá trị lịch sử và thời đại của Cách mạng...

09.11.2023 | 09:22 AM

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Trải qua chặng đường 98 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng làm tốt vai trò phục vụ nhân dân,...

11.10.2023 | 08:42 AM

Phản bác các luận điệu xuyên tạc công tác cán bộ

Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam dù là trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc hay trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, Đảng ta luôn...

12.04.2023 | 08:37 AM

Tỉnh táo, nhận diện đúng các luận điệu xuyên tạc về đổi mới chính trị - xã hội ở Việt Nam

Hơn 36 năm qua, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch...

31.03.2023 | 08:47 AM

Việt Nam kiên định lập trường về vấn đề xung đột Nga - Ukraine

Quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề xung đột Nga - Ukraine là rất khách quan và rõ ràng, đó là: Việt Nam kêu gọi các bên chấm dứt xung đột, khôi...

21.10.2022 | 08:25 AM

Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, hạ thấp uy tín lãnh đạo của Đảng, Nhà nước

Trải qua hơn 91 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và tăng cường. Đó là một sự thật không thể phủ...

20.08.2021 | 08:24 AM