Thứ 7, 25/03/2023, 17:31[GMT+7]

Tạo động lực thu hút đội ngũ giảng viên, nhà khoa học xứng tầm

Ðào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đất nước đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại học không...

30.11.2022 | 08:08 AM