Thứ 4, 04/10/2023, 03:43[GMT+7]

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Nhằm biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm khoa học và công nghệ (KH & CN); tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH & CN; nâng cao nhận thức xã...

18.05.2020 | 14:15 PM