Thứ 5, 05/10/2023, 10:08[GMT+7]

Nêu cao liêm chính trong tham mưu, giúp việc, phục vụ Quốc hội

Đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu: Đảng đoàn Quốc hội phải hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể...

04.08.2021 | 08:41 AM