Thứ 7, 25/03/2023, 18:19[GMT+7]

Số liệu về các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2022

Năm 2022, cả nước có 127 cơ quan báo; 670 cơ quan tạp chí (có 327 tạp chí lý luận chính trị và khoa học, 72 tạp chí văn học nghệ thuật); 72 cơ quan Đài...

26.12.2022 | 15:10 PM