Thứ 2, 22/07/2024, 00:09[GMT+7]

Tạo cơ chế thúc đẩy bảo hộ kết quả nghiên cứu

Trong những năm qua, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là ngọn cờ đầu trong đăng ký sáng chế và là chủ sở hữu của hàng loạt các văn bằng sở hữu...

26.02.2024 | 10:52 AM