Thứ 7, 25/03/2023, 17:05[GMT+7]

Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến...

10.01.2023 | 10:10 AM

Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Vùng đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại...

29.11.2022 | 14:51 PM

Phát triển kinh tế-xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Vùng Đông Nam Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước....

24.10.2022 | 10:02 AM

Quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị...

14.10.2022 | 15:50 PM

Phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Vùng Tây Nguyên có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của...

14.10.2022 | 08:25 AM