Thứ 4, 19/06/2024, 20:15[GMT+7]

Văn hóa, thể thao và du lịch Thái Bình: Năng động, sáng tạo, linh hoạt trong tình hình mới

“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa còn thì dân tộc còn ...” - tinh thần của hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 một lần nữa khẳng định vai trò to...

01.02.2022 | 16:03 PM