Thứ 3, 16/07/2024, 10:15[GMT+7]

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng

Thứ 6, 29/05/2020 | 08:03:57
3,030 lượt xem
Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Tiền Hải chú trọng các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, tạo chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Hoàng Văn Túy, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiền Hải trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ huyện Tiền Hải có 54 tổ chức cơ sở đảng, 367 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 10.439 đảng viên. Nhận thức tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xem đây là những vấn đề cơ bản, quyết định trực tiếp đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện những năm qua, Đảng bộ huyện Tiền Hải đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ và giải pháp hàng đầu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, 5 năm qua, các cấp ủy đảng trong huyện Tiền Hải đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, triển khai và cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ thực hiện các nội dung công tác đảng bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức chỉ có thể đạt được kết quả cao khi có sự thống nhất trong nhận thức của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó làm cho đội ngũ đảng viên nhận thức đúng tổ chức cơ sở đảng là trung tâm đoàn kết, nhân tố quyết định hàng đầu để cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong thực thi công vụ. Chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả các giải pháp đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm, bức xúc, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công cuộc đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, Tiền Hải chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhất là cấp cơ sở. Tiếp tục chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian qua, huyện đã cử 456 cán bộ học lý luận chính trị, 2.778 cán bộ đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm công khai, minh bạch. 

Công nhân Công ty TNHH Sứ Đông Lâm (khu công nghiệp Tiền Hải) thi đua lao động sản xuất.

Triển khai thực hiện việc bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện gắn với vị trí việc làm. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm quy trình, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, kịp thời và nghiêm minh. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy hai cấp đã tiến hành kiểm tra 302 cuộc đối với 154 lượt tổ chức, 652 lượt đảng viên; 168 cuộc giám sát đối với 135 lượt tổ chức, 135 lượt đảng viên. Ủy ban kiểm tra hai cấp đã tiến hành 445 cuộc kiểm tra đối với 460 lượt tổ chức đảng và 55 đảng viên; 140 cuộc giám sát đối với 142 lượt tổ chức đảng và 124 đảng viên... Hàng năm 100% xã, thị trấn thực hiện cuộc kiểm tra 4 nội dung về các lĩnh vực quản lý đất đai; xây dựng cơ bản; quản lý tài chính ngân sách; thực hiện chính sách an sinh xã hội theo Quyết định số 1391, 1392-QĐ/TU của Tỉnh ủy. Chấp hành 21 cuộc kiểm tra, giám sát của cấp trên tại huyện; chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Công tác nội chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm lãnh đạo và triển khai thực hiện tích cực. Chỉ đạo thực hiện tốt việc phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính; kiện toàn, duy trì hoạt động của Tổ giúp việc, ban hành quy chế hoạt động, duy trì chế độ báo cáo, giao ban phản ánh thường xuyên hàng tháng, hàng quý. Phát huy dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Công tác công khai các thủ tục hành chính, việc quản lý tài chính, tài sản công, đất đai, quy hoạch, xây dựng cơ bản, các chế độ, định mức, kê khai tài sản được thực hiện tốt. Công tác dân vận của Đảng được tăng cường, đổi mới; việc thực hiện quy chế dân vận trong hệ thống chính trị ngày càng nền nếp. Việc tổ chức thực hiện, điều hành sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, xử lý kịp thời các công việc phát sinh. Duy trì nền nếp chế độ giao ban Thường trực hàng tuần, tổ chức 60 kỳ họp Ban Thường vụ, 24 kỳ họp Ban Chấp hành thảo luận, quyết định các nội dung chương trình làm việc và nhiệm vụ chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị: 5 nghị quyết chuyên đề, 4 quy chế, 6 đề án, 21 chương trình, 18 chỉ thị, 105 kế hoạch, 9 thông tri, 647 quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo khác. Công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên được coi trọng; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 757 đảng viên. Đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên có nhiều đổi mới gắn với kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện đánh giá theo đa chiều, tự đánh giá, cấp trên, cấp dưới tham gia đánh giá. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đồng bộ, đúng lộ trình. Các tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn, bảo đảm phù hợp với từng mô hình; theo hướng rõ chức năng, nhiệm vụ, giảm đầu mối trực thuộc. Đầu nhiệm kỳ Đảng bộ huyện có 70 tổ chức cơ sở đảng, sau sắp xếp đến nay còn 54 tổ chức cơ sở đảng. Công tác cán bộ từng bước đổi mới bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm được thực hiện dân chủ, công khai. Trong nhiệm kỳ đã tiến hành 3 đợt quy hoạch và rà soát quy hoạch; chất lượng nguồn quy hoạch được nâng lên cả về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận, tuổi trẻ, tỷ lệ nữ.

Nông dân huyện Tiền Hải tập trung cải tạo ao đầm nuôi thủy sản.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, bám sát những nhiệm vụ, giải pháp nêu trên công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện Tiền Hải sẽ có bước phát triển mới, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 - 2025.

Hoàng Văn Túy
(Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiền Hải)