Thứ 7, 20/07/2024, 20:44[GMT+7]

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo

Chủ nhật, 30/12/2018 | 07:30:55
1,128 lượt xem
Đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, tổ chức ngày 29/12, tại Hà Nội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Diễn ra trong một ngày, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 đã được nghe rất nhiều ý kiến tham luận, trao đổi xoay quanh các vấn đề của công tác tuyên giáo như: Làm thế nào nào để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng; giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo; nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn các tỉnh....

Đặc biệt, tại Hội nghị nhiều tham luận đã tập trung khẳng định và làm rõ vai trò của công tác Tuyên giáo trong việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cũng như bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở các địa phương.

Qua các tham luận đã tập trung đánh giá được các kết quả chủ yếu của công tác tuyên giáo năm 2018, đồng thời phân tích hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân; từ đó dự báo tình hình, trên cơ sở này xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển công tác tuyên giáo năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thống nhất đánh giá năm 2019 là năm bứt phá, có tính quyết định trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do vậy, khối lượng và yêu cầu chất lượng công việc đối với ngành Tuyên giáo sẽ rất cao, đòi hỏi toàn ngành phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, với tinh thần đổi mới, sáng tạo sâu sắc hơn, đồng bộ hơn.

Hội nghị cũng thống nhất năm 2019, ngành Tuyên giáo cần phải tiếp tục giữ vững thế chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan tham mưu có chất lượng các nội dung chuẩn bị dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngành tiếp tục đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng: Kịp thời; mở rộng đối tượng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng tài liệu; chú trọng tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân; chủ động, tích cực, đổi mới cách thức tổ chức, nâng cao chất lượng chuẩn bị các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thành ủy, tỉnh ủy... Thực hiện tốt Kết luận 94-KL/TW của Ban Bí thư về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị. 

Toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt và tham mưu cấp ủy đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...Năm 2019, ngành Tuyên giáo cũng cần kịp thời hơn trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thuyết phục, tính chiến đấu của công tác tuyên truyền; coi trọng các khía cạnh tư tưởng chính trị và tác động xã hội trong tham mưu các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, an sinh xã hội; phát huy vai trò phục vụ nhiệm vụ chính trị, định hướng giá trị và nhân cách trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; tạo đột phá về đổi mới phương thức hoạt động tuyên giáo ở tất cả các cấp, các khâu, bảo đảm tính nhạy bén, thiết thực, hiệu quả của công tác tuyên giáo trong tình hình mới...

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương sự nỗ lực của toàn ngành Tuyên giáo trong năm 2018, đã góp phần cùng cả nước đạt được những kết quả to lớn, toàn diện trên nhiều mặt.

Nhấn mạnh vị trí quan trọng của năm 2019 trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ tình hình mới và yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả nhiều hơn nữa.

Trên cơ sở cụ thể hóa các nhiệm vụ đã thảo luận, thống nhất tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu toàn ngành chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, quan tâm phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội, nâng cao chất lượng tham mưu của các cấp ủy đảng trong lĩnh vực công tác tuyên giáo; chủ động nắm bắt thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm, nhất là từ địa phương cơ sở, để cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở lý luận và thực tiễn cho quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện, đồng bộ công tác lý luận chính trị; đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, toàn ngành cần xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của hệ thống tuyên giáo cả nước, nhằm góp phần quan trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, khắc phục cho được tính hình thức, đối phó, tính áp đặt nội dung và sự khô cứng, tẻ nhạt trong phương pháp giáo dục lý luận chính trị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác có hiệu quả kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch; đa dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kịp thời định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, mở đường cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Thông tin kịp thời, có định hướng là điều kiện quan trọng để định hướng tư tưởng và dư luận, chủ động ngăn chặn và đấu tranh với những luồng thông tin, quan điểm sai trái, các luận điệu  xuyên tạc, phản động.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị phải thống nhất nhận thức trong toàn ngành về tầm quan trọng của cuộc đấu tranh trên không gian mạng hiện nay, từ đó xây dựng và phát triển mạnh mẽ lực lượng đấu tranh trên mặt trận này; ngăn chặn và triệt phá kịp thời mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; chủ động kịp thời định hướng thông tin, đưa thông tin chính thống đến người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị. 

Đồng chí cũng lưu ý, thời gian qua, công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trên internet chưa được chú trọng. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phải tích cực đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp tiếp cận để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng, chỉ đạo thông tin, lấy độ chính xác, độ nhanh nhạy của thông tin làm vũ khí sắc bén để làm chủ trận địa tư tưởng. Đồng chí cho biết, hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng Đề án Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh ngăn chặn xử lý thông tin tiêu cực trên Internet, mạng xã hội trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị tập trung đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị tư tưởng trong hoạt động báo chí - xuất bản, văn hóa văn nghệ, khoa giáo; làm tốt công tác định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại, đảm bảo an ninh quốc phòng...

Đồng chí yêu cầu ngành Tuyên giáo phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; huy động trí tuệ tâm huyết của xã hội vào công tác tuyên giáo; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. 

Trong năm 2019, ngành Tuyên giáo tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Quyết định số 144 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương và Quy định số 04 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy...

Theo: dangcongsan.vn