Thứ 4, 22/05/2024, 16:27[GMT+7]

Giữ vững “Lời thề Độc lập”

Thứ 6, 02/09/2022 | 06:58:29
26,701 lượt xem
Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày này cách đây 77 năm (2/9/1945), tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tuyên bố với thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thật sự đã trở thành một nước tự do, độc lập”.

Sự kiện lịch sử ấy là một mốc son chói lọi, là đỉnh cao của ý chí quật cường, tầm cao trí tuệ trong lịch sử đấu tranh anh dũng chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Từ đây, với tư cách chủ nhân thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lập nên những chiến công hiển hách trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tự hào viết nên những huyền thoại, tạc vào thế kỷ những dấu ấn không thể phai mờ, khiến cả thế giới phải nể phục. Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nhìn lại chặng đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đất nước ta đã đạt được, chúng ta càng thêm tự hào về Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về dân tộc Việt Nam anh hùng.

77 năm qua đi, “Lời thề Độc lập” trên Quảng trường Ba Đình vẫn còn vang vọng như nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau phải ra sức giữ gìn và phát huy những thành quả cách mạng, xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mỗi cán bộ, đảng viên sẽ là những hạt nhân tiên phong, gương mẫu giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng để đất nước ta mãi mãi trường tồn, phồn vinh, hạnh phúc.

Được hưởng thành quả của Cách mạng Tháng Tám và nền độc lập, tự do của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn cách mạng. Với niềm tự hào về chặng đường 77 năm vẻ vang gìn giữ nền độc lập, tự do của dân tộc, niềm tin về tương lai tươi sáng của đất nước, với truyền thống của “Quê hương năm tấn”, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình quyết tâm nêu cao ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Thái Bình

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày