Thứ 5, 09/02/2023, 13:48[GMT+7]

Phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng nhanh, bền vững

Thứ 3, 29/11/2022 | 11:23:37
9,075 lượt xem
Sáng ngày 29/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Toàn cảnh Hội nghị.

Video: 291122-HOI_NGHI_TRUC_TUYEN_BCT.mp4?_t=1669719614

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Dự hội nghị tại Hà Nội về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có thường trực các huyện ủy, thành ủy; các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thành phố; thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. 

Quán triệt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 30-NQ/TW, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Vùng đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của dân tộc. Mục tiêu Nghị quyết đặt ra đến năm 2030 đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, dẫn đầu cả nước. Xây dựng thủ đô Hà Nội “văn hiến - văn minh - hiện đại” trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước, phấn đấu ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2030 tăng trưởng GRDP đạt bình quân khoảng 9%/năm; đến năm 2030, GRDP vùng tăng khoảng 3 lần so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 274 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 55%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm khoảng 1,5%/năm… Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết số 30-NQ/TW xác định rõ 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; phát triển kinh tế vùng; phát triển hệ thống đô thị bền vững và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.  

Hội nghị đã nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày Chương trình Hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và đồng chí Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc Hội trình bày Chương trình Hành động của Đảng đoàn Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW; các đại biểu tham luận bàn về giải pháp quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW. Ngoài ra, đại biểu một số bộ, ngành, địa phương đã tham luận làm phong phú, sâu sắc thêm một số vấn đề thiết thực, cụ thể nhằm góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của vùng đồng bằng sông Hồng. Để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí đề nghị phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, công việc phải làm trên cơ sở đó thống nhất cao về ý chí, quyết tâm của cả nước, của toàn vùng, của từng địa phương trong vùng, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, đồng thời phải nhận thức đúng và giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước, “cả nước vì vùng, vùng vì cả nước”. Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển của toàn vùng và từng địa phương trong vùng. Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống văn hiến, cách mạng, tinh thần yêu nước, tính chủ động, sáng tạo, ý chí vươn lên tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương trong vùng. Đồng thời tranh thủ mọi sự hỗ trợ của trung ương, sự hợp tác giúp đỡ của các địa phương trong cả nước để phát triển kinh tế vùng nhanh, bền vững hơn. Trên cơ sở đổi mới về tư duy và nhận thức cần khẩn trương đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển vùng. Xây dựng và tổ chức thực hiện  tổ chức thực hiện tốt quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện phù hợp với quy hoạch tổng thể  quốc gia, bảo đảm tích hợp đa ngành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phát triển vùng toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chú trọng và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, có tính chuyên nghiệp cao và năng lực sáng tạo, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, đô thị văn minh. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, bảo vệ những cán bộ mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm vì lợi ích chung.

Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị, căn cứ Nghị quyết và kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, các cấp ủy, tổ chức đảng của trung ương, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, các địa phương trong vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và địa phương trong vùng.

Tin: Đào Quyên
Ảnh: Thành Tâm