Chủ nhật, 05/02/2023, 10:55[GMT+7]

UBND tỉnh: Nghe và cho ý kiến một số nội dung về quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, giáo dục, đào tạo và quy chế làm việc của UBND tỉnh

Thứ 4, 21/12/2022 | 14:40:41
7,902 lượt xem
Sáng ngày 21/12, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo dự thảo Quy chế làm việc của UBND tỉnh, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và báo cáo dự thảo Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2023; Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban với các sở, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan trong công tác quản lý nhà nước tại khu kinh tế và các khu công nghiệp; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo dự thảo đề án nâng cao năng lực, chất lượng ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Video: 211222_-_UBND_TINH_NGHE_VA_CHO_Y_KIEN.mp4?_t=1671617808

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Đổi mới quy chế làm việc của UBND tỉnh

Đại biểu dự cuộc họp.  

Các đại biểu nghe và góp ý kiến vào các báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh. Trong đó, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến quy định chung, trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc và quan hệ công tác của quy chế và việc xây dựng, quản lý chương trình công tác của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc sớm ban hành Quy chế làm việc mới của UBND tỉnh nhằm khắc phục những bất cập trong hoạt động thực tiễn thời gian qua khi có nhiều chính sách, pháp luật thay đổi. Đồng chí yêu cầu, việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng quy chế cần cập nhật đầy đủ quy định mới của pháp luật, xác định rõ trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, cải cách, đổi mới, chuyển đổi số trong các hoạt động của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua nội dung của Quy chế, đồng thời giao Văn phòng UBND tỉnh sớm hoàn thiện để trình UBND tỉnh ban hành vào đầu năm 2023.

Về chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2023, đề nghị các thành viên UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, góp ý bổ sung cho Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu để UBND tỉnh ban hành.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, các khu công nghiệp

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tham mưu, xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban với các sở, ngành, địa phương. Quy chế quy định rõ trách nhiệm, nguyên tắc, phương thức, nội dung và lĩnh vực phối hợp quản lý đối với các sở, ban, ngành, địa phương; quy định về quản lý quy hoạch và xây dựng, tài nguyên và môi trường, đầu tư, doanh nghiệp và lao động, quốc phòng và an ninh, công  tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và một số lĩnh vực khác.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu, sớm hoàn thiện nội dung quy chế theo hướng quy định rõ những nhiệm vụ cần phối hợp, không trùng lặp chức năng, nhiệm vụ của nhau. Mục tiêu của công tác phối hợp nhằm giải quyết công việc thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tránh chồng chéo, không được phát sinh thêm thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ, không bỏ sót lĩnh vực, địa bàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật và phát huy hiệu quả kinh tế.

9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao năng lực, chất lượng ngành giáo dục và đào tạo

 Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đề án nâng cao năng lực, chất lượng ngành giáo dục và đào tạo Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đề án, các cấp, các ngành tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đổi mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục và đào tạo; phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo, quan tâm phát triển các cơ sở giáo dục tư thục chất lượng cao đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất phát triển giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng, hiệu quả trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao gắn liền với giáo dục, đào tạo; tăng cường hội nhập quốc tế.

Đánh giá cao chất lượng các ý kiến góp ý của đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cần sớm ban hành đề án. Sở Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu thêm để hoàn thiện đề án theo hướng tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp; lấy đối tượng được đào tạo làm mục tiêu từ đó xác định nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác giáo dục, đạo tạo và cơ sở vật chất. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đề án cần xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, thuận lợi trong quá trình kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực tiễn. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi, rõ trách nhiệm của từng ngành, địa phương…

Cũng tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin cập nhật một số kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện hoàn thành thu ngân sách năm 2022; nỗ lực chỉ đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác an sinh xã hội, trước mắt huy động mọi nguồn lực chăm lo cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đầm ấm, vui vẻ.

Khắc Duẩn

Ảnh: Thành Tâm