Chủ nhật, 05/02/2023, 10:44[GMT+7]

Chủ động nắm tình hình trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trên không gian mạng

Thứ 5, 05/01/2023 | 14:50:59
16,988 lượt xem
Sáng ngày 5/1, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 phát biểu tại hội nghị.

Video: 050123_-_BAN_CHI_DAO_35.mp4?_t=1672915859

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, các ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, của huyện và tương đương đã bám sát nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các sự kiện trong nước, trong tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. Chủ động nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh và trên không gian mạng. Đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thành viên Ban Chỉ đạo và đại biểu dự hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, đơn vị thành viên trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí đề nghị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chủ động nắm tình hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng trên không gian mạng. Nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, ý đồ, thủ đoạn chính trị và phương thức hoạt động của các phần tử chống đối, cơ hội chính trị. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh từ đó triển khai các nhiệm vụ sát tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng thông tin các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng trong năm qua cũng như các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong năm 2023 để tạo sự thống nhất về tư tưởng, đồng thuận trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, kỷ cương trên các lĩnh vực, đồng thời bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thanh thiếu niên. Tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổ chức phát động sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy mạnh mẽ động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản, tôn giáo. Tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực văn hóa, thông tin truyền thông. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành thành viên với các ngành liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong xử lý thông tin các vấn đề nổi cộm. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong thực hiện Nghị quyết số 35; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, thường xuyên quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chú trọng xây dựng hạt nhân chính trị, lực lượng cốt cán phong trào ở cơ sở.

Tin: Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm