Thứ 4, 28/02/2024, 06:49[GMT+7]

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ 5, 28/12/2023 | 16:00:20
12,684 lượt xem
Sáng ngày 28/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung ương.

Dự hội nghị tại Hà Nội có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành ủy.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo và cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; lãnh đạo ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Năm 2023, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp. Chú trọng hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng góp phần cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hướng đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong hệ thống chính trị; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị. Tham mưu công tác giao, quản lý biên chế trong hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, tổng thể, thống nhất. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên từng bước được nâng lên. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai các giải pháp phát triển đảng viên mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và bước đầu có chuyển biến. Công tác thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin liên quan đến nhân sự, nhất là tiêu chuẩn chính trị của cán bộ được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, khách quan; tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng. Chủ động phát hiện, thể hiện rõ chính kiến trong tham mưu, đề xuất, phối hợp xử lý những việc phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề nổi lên tại một số địa phương, đơn vị góp phần ổn định tình hình, định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Tích cực đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được gắn với nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm tập trung cần thực hiện trong năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị năm 2024, toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các chủ trương, nghị quyết đều phải được cụ thể hóa sát với thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. Đây là trách nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Về công tác cán bộ, đồng chí đề nghị tiếp tục tham mưu hoàn thiện và sửa đổi, bổ sung các văn bản của Đảng về công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới như: quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ; quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng; cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp… Tham mưu bố trí, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, kiện toàn nhân sự diện Trung ương quản lý, ban chấp hành, ban thường vụ, ban cán sự, đảng đoàn bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định. Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển đảng viên, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu số lượng đảng viên mới được kết nạp tăng từ 3 - 4% so với đầu năm. Bên cạnh đó cần coi trọng chất lượng đảng viên, kiên quyết không chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng. Hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp với mục tiêu giảm 140 đơn vị. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong hệ thống chính trị năm 2024. Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày