Thứ 2, 26/02/2024, 17:37[GMT+7]

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Thứ 6, 29/12/2023 | 19:17:16
15,527 lượt xem
Chiều ngày 29/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Video: 291223_-_TONG_KET_TO_CHUC_S1.mp4?_t=1703855338

 

Năm 2023, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp; cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình làm việc của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Chú trọng hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo hướng đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong hệ thống chính trị; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tích cực tham mưu chỉ đạo, triển khai, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4,5,6 (khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm tiến độ, hiệu quả: ban hành quy định về việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; đẩy mạnh thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; phân công cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý về dự sinh hoạt Đảng tại các đảng bộ, chi bộ các xã, thị trấn trong tỉnh; tiếp tục xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình… 

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Tham mưu công tác giao, quản lý biên chế trong hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, tổng thể, thống nhất. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên từng bước được nâng lên. Công tác thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin liên quan đến nhân sự, nhất là tiêu chuẩn chính trị của cán bộ được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, khách quan. Phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc được đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng được tăng cường.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2023; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. 

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến trình phát triển hướng tới hoàn thành ở mức cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, đối với công tác Đảng nói chung, công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng thì năm 2024 cũng là năm tập trung chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới rất cao, vì vậy, đồng chí đề nghị các cấp ủy và toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, bất cập đã chỉ ra. Đồng thời triển khai nghiêm túc, có kết quả cụ thể kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm trong hệ thống chính trị; quy định về phân cấp, quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử trên cơ sở lưu ý các quy định về chức danh tương đương mới. Thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, tinh gọn đầu mối trong đó có việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Đối với vấn đề này, trước hết cần phải làm tốt công tác tư tưởng, đồng thời quan tâm đến chính sách cho cán bộ, giải quyết các vấn đề phát sinh, tinh thần là phải thực hiện nhanh, gọn để kịp ổn định tình hình chuẩn bị cho đại hội đảng bộ nhiệm kỳ mới. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên; khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; duy trì tốt nền nếp sinh hoạt chi bộ, quan tâm đến quy chế hoạt động của chi bộ. Đẩy mạnh việc học tập lý luận chính trị và nghiên cứu quán triệt các nghị quyết.

 Liên quan đến xây dựng chi bộ kiểu mẫu, đồng chí yêu cầu sau khi thẩm định, đánh giá cần có phương án nhân rộng các mô hình chi bộ kiểu mẫu tiêu biểu. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ công an xã, phường, thị trấn; từng bước nghiên cứu thành lập chi bộ quân sự ở xã, phường, thị trấn. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên. Có giải pháp củng cố các tổ chức cơ sở đảng, nhất là các chi bộ chất lượng hoạt động chưa cao. Mạnh dạn giao nhiệm vụ cho cán bộ lãnh đạo các cấp phụ trách các việc khó, việc lớn, việc trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, đây cũng là cơ sở để đánh giá năng lực của cán bộ. Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới. Quan tâm giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cán bộ để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch cán bộ các cấp trong đó chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023.Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023.  

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã khen thưởng 9 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023.

Đào Quyên


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày