Thứ 7, 20/07/2024, 04:00[GMT+7]

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết HĐND tỉnh

Thứ 5, 11/07/2024 | 19:04:40
11,843 lượt xem
(Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Video: 110724_-_PHAT_BIEU_BE_MAC.mp4?_t=1720699174

 

Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa cử tri và Nhân dân toàn tỉnh!

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, tranh luận tại tổ cũng như tại hội trường; với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh, kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra, xem xét một khối lượng công việc lớn, thông qua 16 nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận, thống nhất rất cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; nghe đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình về một số vấn đề và làm rõ thêm những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong thời gian tới.

HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; bàn và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đề ra.

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh và các ngành liên quan, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu và ý kiến của cử tri, Nhân dân toàn tỉnh, HĐND tỉnh thống nhất nhận định: 6 tháng đầu năm, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức do các yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại; hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục gặp nhiều khó khăn do sự suy giảm trong sản xuất và tiêu thụ cùng với tình hình thời tiết phức tạp, thiên tai, dịch bệnh... đã tác động tiêu cực đến nhiều ngành, lĩnh vực, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân, ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, toàn hệ thống chính trị tỉnh và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp sáng tạo, kịp thời, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả hơn so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, kinh tế của tỉnh duy trì phát triển với tốc độ tăng trưởng đạt 7,96%, cao hơn cùng kỳ năm 2023, trong đó công nghiệp tăng trưởng cao 17,42%. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, tăng gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2023. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của cả nước. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo toàn diện; an sinh xã hội được bảo đảm; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được giữ vững và tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế và vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế và giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ đạt thấp so với mục tiêu kế hoạch năm 2024. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp phục hồi chậm; nhiều doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoặc phải giải thể. Kết quả thu ngân sách chưa đạt như kỳ vọng. Tiến độ triển khai các thủ tục, đầu tư xây dựng một số dự án, công trình giao thông trọng điểm còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương kết quả còn hạn chế. Vi phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, khoáng sản, đê điều tại một số nơi chưa được xử lý dứt điểm. Công tác cải cách hành chính ở một số đơn vị còn chậm đổi mới, thủ tục hành chính còn gây khó khăn; công tác chuyển đổi số chưa có nhiều chuyển biến. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhiều nơi còn tiềm ẩn phức tạp; tội phạm về trật tự xã hội có chiều hướng gia tăng.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Từ nay đến cuối năm 2024, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những khó khăn, thách thức. Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là khâu tổ chức điều hành phải bảo đảm thật sự nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo, tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn, mất cảnh giác, duy ý chí. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm sau đây trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của kỳ họp:

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ đạo của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo rà soát, bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp hàng quý, hàng tháng của từng ngành, lĩnh vực bảo đảm sát với tình hình, khả năng thực tế. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất các cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách cho phù hợp với các quy định mới của Trung ương và thực tế của tỉnh. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện cũng như xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ. Đề cao kỷ cương, kỷ luật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tập trung nghiên cứu xây dựng quy hoạch vùng sản xuất, trong đó cần quy hoạch rõ các vùng chuyên canh sản phẩm nông nghiệp gắn liền với việc quy hoạch hạ tầng phục vụ sản xuất, quy hoạch mạng lưới chế biến nông sản. Chú trọng làm tốt công tác kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa.

- Đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, trong đó cần tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế, tồn tại, đặc biệt là những vi phạm, sai phạm để chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, nhất là đối với các dự án đầu tư trọng điểm.

- Khẩn trương hoàn thành việc rà soát các quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành để bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tỉnh; điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Khu kinh tế. Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Đổi mới mạnh mẽ hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, có trọng tâm. Tập trung tháo gỡ thực chất khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, tạo giá trị mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Làm tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; khai thác tốt các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, thực hiện quyết liệt công tác chống thất thu thuế, thu hồi nợ thuế. Tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước theo nguyên tắc chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên.

- Cùng với phát triển kinh tế, phải chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; y tế; khoa học -  công nghệ; đẩy mạnh chuyển đổi số; bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của Nhân dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với đề cao trách nhiệm cán bộ, công chức và người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.

- Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Các cấp, các ngành, đoàn thể, nhất là ở cơ sở phải thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay từ đầu những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Tại kỳ họp này, căn cứ quy định của pháp luật, trên cơ sở xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn thủ trưởng các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông. Phiên chất vấn đã diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm. Qua chất vấn cho thấy, về cơ bản các chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách của tỉnh đã được UBND tỉnh, các cơ quan triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm, đạt được những kết quả cụ thể. Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị nêu trong báo cáo giám sát và thực hiện đầy đủ các cam kết tại phiên trả lời chất vấn, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh theo quy định.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và Nhân dân!

Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cụ thể hóa nghị quyết của HĐND tỉnh, có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về nội dung của kỳ họp, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, đồng thời giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết. Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết.

Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp; cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các cựu chiến binh, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc nhất. Xin kính chúc các mẹ, các anh, các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công!

Thay mặt đoàn Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày