Thứ 6, 24/05/2024, 13:52[GMT+7]

Chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chủ nhật, 04/10/2020 | 21:21:27
4,505 lượt xem
(Phát biểu phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII)

Kính thưa đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương! 

Kính thưa đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy!

 Kính thưa các Bà mẹ Việt Nam anh hùng! 

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các phong trào thi đua đã được phát động sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh... như trong Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2015 - 2020) đã trình bày tại Đại hội. 

Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã được Đảng, Nhà nước phong tặng các danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chiến sĩ thi đua, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các hình thức khen thưởng khác. Bằng tất cả sự trân trọng và tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với những tấm gương, đối với những nỗ lực và cống hiến vô cùng quý báu của những tập thể, cá nhân đã được vinh danh; những điển hình tiên tiến đã có mặt tại Đại hội hôm nay. Tôi cũng tin tưởng sâu sắc rằng, những điển hình tiên tiến, những tấm gương cao đẹp như những đóa hoa tươi thắm, như những ngọn đèn, những ngôi sao sáng để tiếp tục khơi dậy nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong tỉnh. 

Kính thưa các đồng chí! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Cùng với cả nước, tỉnh Thái Bình chúng ta đang đứng trước yêu cầu phát triển mới ngày càng cao với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Để thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch nước; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, để thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ VII đã đề ra; tiếp tục đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2020 - 2025) với các nội dung sau: 

Một là, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025); nâng cao chất lượng các phong trào thi đua ở tất cả các lĩnh vực; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, tập hợp và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng; trước hết là nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh; chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt việc tốt. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34- CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, cùng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và người dân, để phong trào thi đua ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả. 

Ba là, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. Cần xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy gắn với trách nhiệm của người đứng đầu chứ không phải của bộ máy chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. 

Bốn là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện; các phong trào thi đua cần có mục tiêu cụ thể, thiết thực. Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề, thường xuyên và đột xuất, tập trung thực hiện những công việc khó, những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những giải pháp đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và các cụm, khối thi đua trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ về thi đua, khen thưởng. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng, thực hiện đồng bộ cả 3 khâu: phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng kiểm tra trực tiếp, đánh giá thực chất các tổ chức, cá nhân, bảo đảm khen thưởng đúng người, đúng việc, dân chủ, công khai, đúng quy định, để tạo sức lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trong xã hội và các tầng lớp nhân dân. 

Kính thưa các đồng chí! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ khai mạc; để thực hiện mục tiêu “Phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá; đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”, nhiệm vụ phía trước còn không ít khó khăn, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, với quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân, mỗi doanh nhân trong tỉnh, người Thái Bình ở ngoài tỉnh hãy kế thừa truyền thống quê hương anh hùng, luôn đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, ngay trong những tháng cuối năm 2020, cần tích cực lao động, sản xuất, phấn đấu đạt thành tích cao nhất với tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua” để bù lại những thiếu hụt do bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”, thực hiện thành công mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra; tạo đà để Thái Bình phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong tương lai. 

Kế thừa thành tích và những kinh nghiệm, bài học trong suốt thời gian qua, với nhận thức sâu sắc về vai trò của thi đua, khen thưởng và trách nhiệm đối với công tác đặc biệt quan trọng này cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và của cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch nước, chúng ta tin tưởng rằng công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh trong thời gian tới sẽ tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh, tạo động lực mới cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng trong toàn tỉnh; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như lời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. 

Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, xin kính gửi tới đồng chí Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng toàn thể quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu về dự Đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày