Thứ 4, 31/05/2023, 23:48[GMT+7]

Xã luận Niềm tin và khát vọng

Thứ 3, 02/02/2021 | 00:41:30
7,975 lượt xem
Sau hơn 7 ngày làm việc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và trách nhiệm cao trước toàn Đảng, toàn dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, trước vận mệnh của đất nước, Đại hội đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu, đánh giá, thảo luận làm sáng rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn đúc rút từ thành tựu to lớn cũng như thách thức đặt ra qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Cùng với đó, Đại hội hoạch định chiến lược phát triển đất nước không chỉ trong 5 năm, 10 năm tới mà còn xác định tầm nhìn đến 20, 30 năm sau với các mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Kết tinh ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đại hội đã thể hiện quyết tâm của cả dân tộc, kiên định với công cuộc đổi mới mà Đảng ta đã lựa chọn, đưa đất nước vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội với đích đến là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thành công của Đại hội cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thành công của Đại hội đã tạo nên dấu ấn lịch sử với một đường lối đổi mới đột phá, sáng tạo, với một Ban Chấp hành Trung ương là những đồng chí tiêu biểu về đạo đức cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước thực hiện sứ mệnh cao cả dẫn dắt toàn dân tộc bước vào chặng đường phát triển mới tươi sáng hơn, rực rỡ hơn.

Thành công của Đại hội thêm một lần củng cố vững chắc niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Với bản lĩnh kiên cường và tầm cao trí tuệ, chúng ta tin tưởng Đảng ta sẽ dẫn dắt dân tộc Việt Nam vượt mọi khó khăn, thách thức, đi tới bến bờ vinh quang. Với niềm tin vào tương lai tươi sáng, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng sẽ phát huy cao độ tinh thần yêu nước, cách mạng, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thái Bình