Chủ nhật, 03/03/2024, 23:42[GMT+7]

Chứng chỉ đấu thầu cơ bản sẽ hết hiệu lực từ ngày 1/1/2027

Thứ 4, 20/12/2023 | 10:19:05
6,627 lượt xem
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

Đề xuất mới về đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

Để bảo đảm thực hiện Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024), Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, thay thế Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019.

Theo dự thảo, đối tượng bắt buộc tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu bao gồm: cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định đối với lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư.

Thời lượng của mỗi khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu cho đối tượng nêu trên tối thiểu là 05 ngày, tương đương 40 tiết học (mỗi tiết học là 45 phút).

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chi tiết tại Phụ lục 1 dự thảo Thông tư.

Cơ quan, đơn vị được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu bao gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu cho các cá nhân trên phạm vi cả nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu cho các cá nhân trên phạm vi cả nước.

Mẫu cam kết tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và tính liêm chính trong đấu thầu của tổ chuyên gia, tổ thẩm định, chi tiết theo Phụ lục 4 dự thảo Thông tư này.

Kể từ 1/1/2027, chứng chỉ đấu thầu cơ bản sẽ hết hiệu lực

Điều khoản chuyển tiếp đối với các chứng chỉ đấu thầu được cấp trước ngày Luật Đấu thầu có hiệu lực thi hành như sau:

Chứng chỉ đấu thầu cơ bản được cấp cho các cá nhân từ năm 2019 đến trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành có giá trị tương đương chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu quy định tại Thông tư này và chứng chỉ tiếp tục có hiệu lực sử dụng đến ngày 31/12/2026. Kể từ ngày 01/01/2027, chứng chỉ đấu thầu cơ bản sẽ hết hiệu lực, cá nhân có nhu cầu sẽ phải tham dự thi để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đã được cấp, cấp lại theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có giá trị tương đương chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu quy định tại Thông tư này. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu hết hiệu lực trong năm 2024 sẽ mặc định được gia hạn hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024. Kể từ ngày 01/01/2025, cá nhân có nhu cầu gia hạn hiệu lực chứng chỉ thực hiện gia hạn theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 và khoản 5 Điều 19 Thông tư này để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu. Trong trường hợp này, cá nhân không phải nộp chi phí để gia hạn hiệu lực chứng chỉ.

Các cá nhân nêu trên phải cập nhật kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu đảm bảo hoàn thành trách nhiệm được quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Theo Báo Đầu tư

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày