Chủ nhật, 19/05/2024, 18:08[GMT+7]

80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023): Ý nghĩa lịch sử của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Thứ 3, 28/02/2023 | 09:01:00
5,135 lượt xem
Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo là một văn kiện lịch sử vô giá. Sự ra đời của Đề cương đã kịp thời đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cách mạng; thể hiện ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc; trở thành ngọn cờ tập hợp, cổ vũ nhân dân ta, nhất là giới trí thức, văn nghệ sĩ hăng hái tham gia sự nghiệp cách mạng của Đảng; đóng góp quan trọng làm nên thắng lợi lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; sau đó là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954 và đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; đưa đất nước ngày càng vững vàng trên hành trình đổi mới và phát triển.

Theo TTXVN