Thứ 5, 25/07/2024, 01:25[GMT+7]

Nhân lên sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ nhật, 22/12/2019 | 10:08:23
1,571 lượt xem
Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), trong bối cảnh cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích mừng Xuân, mừng Đảng, nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được sự thương yêu đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân; kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc; Quân đội ta đã vượt qua muôn vàn gian lao thử thách, chấp nhận hy sinh, anh dũng chiến đấu, cùng toàn dân đấu tranh giành chính quyền thắng lợi, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc... Chặng đường đó đã viết nên truyền thống hào hùng, lập nên những chiến công rực rỡ, gắn liền những thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, có ý nghĩa quốc tế và thời đại sâu sắc.

Để tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội anh hùng, vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ngày 17-10-1989, Ban Bí thư T.Ư Ðảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TW lấy ngày 22-12, Ngày thành lập QĐND Việt Nam là Ngày hội QPTD. Quyết định này đã tạo nên nét đặc sắc trong văn hóa giữ nước thời đại Hồ Chí Minh, góp phần củng cố và tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần - yếu tố quan trọng trong xây dựng nền QPTD. Đồng thời, thể hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định, xây dựng nền QPTD vững mạnh là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó, QĐND là lực lượng nòng cốt. Nhiệm vụ của nền quốc phòng không chỉ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, mà còn phải bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nhân dân phải là chủ thể của nền quốc phòng, mọi người dân, mọi tổ chức chính trị - xã hội đều có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia xây dựng nền quốc phòng vững mạnh toàn diện.

Sau 30 năm thực hiện Ngày hội QPTD đã phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, củng cố nền QPTD, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây chính là ngày hội giữ nước, mang nhiều nét đặc sắc, chưa từng có trong lịch sử, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; khẳng định tính sáng tạo của Đảng trong huy động sức mạnh của toàn dân tộc cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Qua 30 năm thực hiện Ngày hội QPTD, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, đó là: giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngày hội QPTD đã thật sự trở thành ngày hội của non sông, đất nước, phát huy truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc, tôn vinh chiến công, hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, là sự hội tụ ý chí, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trên Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Ở trong nước, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều chiêu thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt; tình hình thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường vẫn diễn biến phức tạp...

Điều đó đòi hỏi Quân đội ta phải thường xuyên nâng cao cảnh giác, rèn luyện sẵn sàng chiến đấu, đồng thời không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn.

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc; bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của Quân đội và nhân dân ta. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách; nêu cao tinh thần cảnh giác, ra sức xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng QĐND Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, làm nòng cốt xây dựng nền QPTD vững mạnh, góp phần nhân lên sức mạnh bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Theo: nhandan.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày