Chủ nhật, 28/02/2021, 10:42[GMT+7]

Chống xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại

Thứ 2, 20/07/2020 | 09:13:23
8,545 lượt xem
10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở Thái Bình triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội và đạt được những kết quả tích cực.

Ảnh minh họa.

Với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”, các cấp ủy đảng đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phù hợp ở địa phương, đơn vị; nâng cao năng lực, nhận biết về các sản phẩm văn hóa độc hại. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại. 10 năm qua, ngành Văn hóa tổ chức trên 100 hội nghị truyền thông về xây dựng nếp sống văn hóa, giáo dục đạo đức, nếp sống, lối sống trong gia đình; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội... Tổ chức hàng nghìn buổi biểu diễn văn nghệ có nội dung bài trừ các tệ nạn xã hội. Các cơ quan báo chí của tỉnh, đài TTTH huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường phản ánh những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong giữ gìn đạo đức, thuần phong mỹ tục, xây dựng gia đình văn hóa; về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; truyền thống văn hóa của các địa phương, dòng họ, gia đình; phong trào xây dựng thôn làng văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới... Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo phát động và tổ chức cuộc thi viết về “Người Thái Bình, đất Thái Bình”; đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật trong việc chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại và công tác đấu tranh, bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại. Kịp thời đăng tải các tin, bài đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật. Các đơn vị bưu chính, viễn thông bảo đảm an ninh thông tin, tăng cường kiểm soát việc nhận, gửi các ấn phẩm văn hóa; phối hợp thực hiện việc đấu tranh, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại qua mạng internet, các thiết bị kỹ thuật số, điện thoại di động.


Lực lượng công an, quân sự, biên phòng tăng cường rà soát, nắm tình hình người nước ngoài nhập cư, thăm thân trên địa bàn tỉnh; thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp tác văn hóa, nhập sách, báo, văn hóa phẩm từ nước ngoài vào tỉnh. Kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan, cổ súy lối sống thực dụng làm hủy hoại, xói mòn nền tảng và những giá trị tốt đẹp của dân tộc; không để những ấn phẩm có nội dung chính trị, phản động, nhạy cảm... xâm nhập và lưu hành trên địa bàn tỉnh. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, tôn giáo. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả hàng trăm vụ việc liên quan đến hoạt động tuyên truyền, phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; đấu tranh chống các khuynh hướng đi ngược lại chủ trương, đường lối về văn hóa, văn nghệ của Đảng.
Các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là ngành Văn hóa đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và công dân trong tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa. Tích cực đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, đặc biệt trên mạng internet.


Việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho các thiết chế văn hóa được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 260/260 xã, phường, thị trấn (sau khi sáp nhập) có nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 100%); 2.016/2.076 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa; 1.934/2.076 thôn, tổ dân phố có khu vui chơi thể thao; 1.492/1.608 thôn có nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được đẩy mạnh; đặc biệt là tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh internet, game online và kiên quyết dẹp bỏ, chấm dứt việc kinh doanh đối với những cơ sở hoạt động không lành mạnh góp phần gìn giữ an ninh trật tự, giữ gìn trật tự kỷ cương trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, tạo môi trường văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh.


Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 46, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các quan điểm của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, thông tin; các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chống xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Tăng cường định hướng thông tin, đề cao những giá trị văn hóa truyền thống, những giá trị văn hóa, đạo đức cho nhân dân nhằm tạo sức đề kháng đối với những sản phẩm văn hóa độc hại; kiên quyết bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào nhà trường và thế hệ trẻ. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và thông tin, dịch vụ văn hóa công cộng; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực và phù hợp nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo tinh thần phấn khởi, đoàn kết, thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, vì một nền văn hóa lành mạnh làm động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.

Trọng Tuyến - Ngọc Hoa
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)