Thứ 4, 03/03/2021, 16:18[GMT+7]

Công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới

Thứ 5, 30/07/2020 | 08:38:34
1,545 lượt xem
Nhận thức rõ vị trí, vai trò công tác tư tưởng, thời gian qua cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã quan tâm lãnh đạo, ban hành nhiều chủ trương, định hướng chỉ đạo trong từng lĩnh vực; sơ kết, tổng kết việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực tư tưởng; đúc kết kinh nghiệm, xác định các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng.

Hội nghị cán bộ tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Các ban chỉ đạo, các ngành, đơn vị trong khối tư tưởng, hệ thống tuyên giáo các cấp chủ động nắm chắc tình hình tham mưu các giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được chú trọng, tạo sự gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Việc nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng được thực hiện thông qua nhiều phương thức; hoạt động văn hóa văn nghệ, báo chí, xuất bản có nhiều đổi mới; công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị được tích cực triển khai. Đội ngũ làm công tác tư tưởng bảo đảm đủ số lượng, chất lượng từng bước được nâng cao. Các hệ điều kiện phục vụ công tác tư tưởng được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tư tưởng thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế: Nội dung, phương pháp công tác tư tưởng chưa theo kịp với đổi mới trong thực tiễn, tính thuyết phục chưa cao; một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chưa quan tâm tổng kết thực tiễn, do đó việc đúc kết kinh nghiệm bổ khuyết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn bất cập; việc tổ chức sinh hoạt tư tưởng, thông tin thời sự, chính sách cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên; công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” chưa thực sự chủ động, nội dung phương pháp chưa kịp thời, hiệu quả; việc phối hợp, gắn kết giữa công tác tư tưởng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Trong những năm tới, hòa bình, hội nhập, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo trên thế giới. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục được đẩy mạnh ở hầu hết các quốc gia. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm đổi mới, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay là những tiền đề tạo sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển trong thời gian tới.

Những năm gần đây, kinh tế Thái Bình tăng trưởng khá, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; nhiều dự án lớn được triển khai; không khí dân chủ, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong xã hội ngày càng được thể hiện rõ... Đây là những điều kiện căn bản để các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan làm công tác tư tưởng tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ và ứng dụng rộng rãi trong đời sống xã hội, mọi người ngày càng có nhiều lựa chọn trong việc tìm hiểu, nắm bắt thông tin, đồng thời rất cần những thông tin định hướng nhanh nhạy, kịp thời, chính xác. Bên cạnh đó,  những tác động đa chiều từ quá trình hội nhập quốc tế làm xuất hiện nhiều luồng tư tưởng, cả tích cực và tiêu cực. Nhiều vấn đề mới, vấn đề khó nảy sinh từ thực tiễn phong phú, phức tạp của đất nước, của tỉnh cũng đặt ra những nhu cầu, đòi hỏi đối với công tác tư tưởng, nhất là những người làm công tác tuyên giáo phải tìm tòi, giải đáp một cách khoa học và có sức thuyết phục.

Để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, hiệu quả của công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác tư tưởng. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên đối với công tác tư tưởng. Trong đó, bí thư cấp ủy phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác tư tưởng. Đảng viên có cam kết thực hiện những nhiệm vụ công tác tư tưởng, cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm, coi đây là thước đo rèn luyện phấn đấu của người đảng viên.

Chính quyền các cấp cần cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của cấp ủy về công tác tư tưởng; quản lý tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, báo chí, xuất bản... tiếp nhận và giải quyết tốt công việc liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác tư tưởng trong hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cổ vũ, động viên hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước; nắm bắt và định hướng kịp thời diễn biến tình hình tư tưởng của các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường nắm bắt thực tiễn, vận dụng sáng tạo các quan điểm, lý luận, chủ trương định hướng của Đảng và thực tiễn phát triển của địa phương, đơn vị. Thường trực cấp ủy các cấp ở địa phương định kỳ tiếp dân, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật phát ngôn theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Mô hình trồng cây thanh long xen lẫn cây đinh lăng của gia đình anh Nguyễn Hữu Hưng (xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà) đem lại thu nhập từ 25 - 30 triệu đồng/sào/năm.


Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết tốt những bất cập, bức xúc nảy sinh; dự báo đúng tình hình tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng rõ ràng, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, gây mất ổn định xã hội.  

Quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình; nghiên cứu, tổng kết những sáng tạo của Đảng bộ tỉnh trong quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng; tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định phát triển chủ trương, chính sách của tỉnh phù hợp với thực tiễn.

Bối cảnh mới đang đặt ra cho công tác tư tưởng, lý luận những yêu cầu hết sức mới mẻ, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới cả nhận thức và giải pháp tổ chức thực hiện. Đầu tư cho công tác tư tưởng là đầu tư xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng tinh thần vững chắc cho xã hội. Do vậy, công tác tư tưởng cần được hiện đại hóa và đổi mới toàn diện, có chiều sâu về nội dung, sinh động, linh hoạt về phương thức hoạt động, phù hợp với yêu cầu cụ thể của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Với hệ thống các giải pháp đồng bộ;  với trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ban, ngành, đoàn thể, tin rằng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Dương Văn Lễ
(Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)