Thứ 6, 05/03/2021, 16:10[GMT+7]

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Ngành Tuyên giáo Thái Bình: “Đoàn kết - trí tuệ - sáng tạo - chuẩn mực - hiệu quả”

Thứ 6, 31/07/2020 | 08:28:03
2,092 lượt xem

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019. Ảnh: Thành Tâm

Những năm qua, ngành Tuyên giáo Thái Bình luôn đi trước mở đường, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), phóng viên Báo Thái Bình có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về vị trí, vai trò, yêu cầu đặt ra đối với ngành Tuyên giáo Thái Bình để thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết - trí tuệ - sáng tạo - chuẩn mực - hiệu quả” trong giai đoạn cách mạng mới.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo đối với sự ra đời và phát triển của Đảng ta?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên: Công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng là một trong những hoạt động rất quan trọng trong quá trình vận động thành lập các tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản  Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam). Vì vậy từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam rất quan tâm đến công tác tư tưởng, coi đây là mặt trận có tầm quan trọng hàng đầu, đi trước mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Nhân ngày Quốc tế đỏ 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1-8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết. Tài liệu này đã góp phần thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh, chỉ trong vòng 3 tháng có hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình cách mạng đã nổ ra. Đánh giá cao sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm là ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, sau này là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.


Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Trong suốt chặng đường 90 năm qua, công tác tuyên giáo đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng; truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đó thành hành động tự giác của quần chúng, thành cao trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.  

Phóng viên: Thưa đồng chí, những năm qua, ngành Tuyên giáo Thái Bình đã tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên: Với vai trò đi trước mở đường, đi cùng với sự phát triển của tỉnh, những năm qua, ngành Tuyên giáo Thái Bình đã tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Thứ nhất: Coi trọng tổng kết thực tiễn, đi sâu nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng các mô hình tiên tiến trong tỉnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là những sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình. Từ đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành những chủ trương, chính sách phù hợp, xác đúng, đáp ứng yêu cầu thực tế của tỉnh qua từng thời kỳ, mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thứ hai: Đổi mới công tác khoa giáo theo hướng chú trọng phổ biến kiến thức đến người dân; nghiên cứu các phong tục, tập quán, quan niệm của nhân dân trong sinh hoạt, sản xuất để tham mưu cho tỉnh trong triển khai hiệu quả các đề án phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba: Đổi mới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng cụ thể, thiết thực; đồng thời tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ chủ trương trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nghiên cứu thực hiện thành công đề tài khoa học cấp tỉnh về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đề tài khoa học ấy, chúng tôi đã biên soạn thành 5 cuốn sách gồm: “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân”, “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”, “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân”, “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên”, “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thiếu niên, nhi đồng”. Trong mỗi cuốn sách đều tổng hợp những lời dạy, những lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các ngành, các giới, các lĩnh vực nói chung và chọn những nội dung trọng tâm để chỉ đạo thực hiện; đồng thời nêu lên được những khái niệm thế nào là học tập, thế nào là làm theo dễ thuộc, dễ nhớ, dễ hiểu mà ai cũng có thể áp dụng trong thực tiễn và tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Bộ 5 cuốn sách này đã được chuyển tới tất cả các xã, phường, thị trấn, các trường học trong toàn tỉnh để phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư: Chú trọng nghiên cứu, tham mưu các giải pháp lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương (như hát chèo, múa rối nước...). Ngành đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30/01/2019 về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết đã tạo ra động lực tinh thần to lớn trong các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ năm: Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo trên tinh thần mỗi cán bộ, đảng viên mỗi đoàn viên, hội viên và mỗi người dân là một chiến sĩ làm công tác tuyên giáo nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Phóng viên: Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức những hoạt động đặc biệt gì, thưa đồng chí?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên: Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng năm nay diễn ra trong bối cảnh tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin và khí thế mới khi mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo toàn bộ khối binh chủng tư tưởng đẩy mạnh tuyên truyền về quá trình trưởng thành, phát triển và truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật những thành tựu và bài học kinh nghiệm qua 90 năm xây dựng và phát triển của ngành. Tuyên truyền về thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ qua; các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Phản ánh sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng và các thế hệ cán bộ tuyên giáo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến, đóng góp của các cấp, các ngành, các thế hệ cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

Tuyên truyền chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tuyên giáo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, đoàn thể trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo hiện nay.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức liên hoan văn nghệ, thi đấu thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết trong toàn ngành, tổ chức dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và gặp mặt, tri ân cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ.

Phóng viên: Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, vậy phương châm đặt ra đối với công tác tuyên giáo Thái Bình trong thời gian tới là gì, thưa đồng chí?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên: Có thể nói rằng chưa bao giờ công tác tuyên giáo lại đứng trước nhiều thách thức như giai đoạn hiện nay. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, những vấn đề nổi cộm trong nước như: tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới. Đồng thời, các thế lực thù địch tăng cường chống phá quyết liệt với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng thâm độc; cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác tuyên giáo.

Chính vì vậy, để giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đòi hỏi toàn ngành Tuyên giáo Thái Bình thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết - trí tuệ - sáng tạo - chuẩn mực - hiệu quả”.

Thứ nhất là đoàn kết: Theo tôi, đoàn kết không đơn thuần là đoàn kết trong đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, trong một cơ quan tuyên giáo, trong một tổ chức đảng mà đoàn kết ở đây có nghĩa là tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm đoàn kết của Đảng Cộng sản Việt Nam, như Bác Hồ nói “giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” phải được truyền tải vào nhiệm vụ chính trị công tác tuyên giáo, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo nên sức mạnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng ta.

Thứ hai là trí tuệ: Chúng ta đang sống và làm việc trong thời đại bùng nổ thông tin, trong thế giới phẳng. Công tác tuyên giáo ở thời điểm này có nhiều thuận lợi đó là chúng ta có thể tận dụng nhiều hạ tầng thông tin để truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, cũng trên hạ tầng thông tin đó, hàng ngày, hàng giờ các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi để thực hiện mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta. Cùng với đó, có rất nhiều thông tin độc hại thường xuyên tác động đến với người dân, có những thông tin rất khó ngăn chặn. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải có tri thức, có trí tuệ, có tầm hiểu biết rộng, không ngừng nghiên cứu, tìm tòi các giải pháp, biện pháp hiệu quả để ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin xấu độc đó trong suy nghĩ, trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời phải có trí tuệ để khai thác, chọn lựa để đưa những thông tin gì và đưa những thông tin đó như thế nào để phản bác những thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ ba là sáng tạo: Như tôi đã trao đổi, trước sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, trước những âm mưu chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch và trước những biến động nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới, khu vực... buộc người làm công tác tuyên giáo phải có sự sáng tạo. Sáng tạo yêu cầu đặt ra phải cả trong nhận thức, trong tư duy, trong tham mưu và phải thể hiện bằng các sản phẩm có nội dung phong phú, đa dạng, có tính chiến đấu cao. Mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải ứng biến linh hoạt, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh, ở mọi lúc, mọi nơi, vận dụng linh hoạt các phương tiện kỹ thuật phục vụ hiệu quả nhiệm vụ của mình, từ đó mới sáng tạo cho ra đời các sản phẩm mang sức chiến đấu cao, phản bác có hiệu quả các thông tin độc hại của các thế lực thù địch. Những người làm công tác tuyên giáo phải có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, hiệu quả, làm sao để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân đều là một cán bộ tuyên giáo. Tại sao tôi nhấn mạnh điều này bởi theo Hiến pháp năm 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất cầm quyền ở nước ta và có điều đặc biệt là trên thế giới không có đảng nào được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng tuyệt đối gọi là Đảng ta như ở Việt Nam. Do vậy, mỗi người dân phải là một cán bộ tuyên giáo làm tốt công tác tư tưởng của Đảng nhằm sớm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, biến nó thành kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư là chuẩn mực: Yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo là phải thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đó là: có bản lĩnh chính trị vững vàng; nói đúng, hay, thuyết phục, viết thạo, tốt và sắc sảo; phong cách công tác dân chủ, khoa học và sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm; tham mưu đúng, dự báo giỏi; phong cách, lối sống chuẩn mực, tận tụy, yêu nghề. Để thực hiện được những điều tôi nói ở trên thì cán bộ tuyên giáo phải có nhận thức chuẩn để nhìn nhận, xem xét, đánh giá vấn đề một cách chuẩn mực; từ đó nói và viết, đưa thông tin chuẩn mực, chính xác. Bởi nếu cán bộ tuyên giáo không làm được điều này thì nói sẽ không ai tin, không ai nghe và không thể đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cũng không thể đấu tranh, phản bác được các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị.

Thứ năm là hiệu quả: Tất cả các yếu tố: Đoàn kết - trí tuệ - sáng tạo - chuẩn mực như tôi nói ở trên nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng là hiệu quả. Hiệu quả của công tác tuyên giáo đó là “khơi thông” nhận thức, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân hiểu rõ được quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương hay một vấn đề thực tiễn đặt ra cần phải giải quyết. Từ thống nhất về nhận thức sẽ tạo ra sự thống nhất về hành động, sự đồng thuận trong toàn xã hội, tạo thành sức mạnh to lớn trong toàn dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác Hồ kính yêu hằng mong.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy!