Thứ 4, 24/02/2021, 23:46[GMT+7]

Đổi mới công tác tuyên giáo của Đảng

Chủ nhật, 02/08/2020 | 07:42:43
493 lượt xem
90 năm qua, công tác tuyên giáo luôn đồng hành và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Nhìn lại chặng đường 90 năm qua, ngành Tuyên giáo đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

"Đi trước mở đường", "Đi cùng phát triển", để tiếp tục phát huy vai trò này trong tình hình mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ. Cụ thể là đổi mới trong phương pháp công tác, nâng cao tính thuyết phục. Từ đó, góp phần định hướng nhận thức, thống nhất hành động trong toàn Đảng và trong xã hội. Đây cũng là nền tảng để đưa các chủ trương đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Lịch sử đã chứng minh, sức mạnh của công tác chính trị tư tưởng trong việc giác ngộ, tập hợp, tổ chức quần chúng, biến ý chí và tinh thần thành sức mạnh vật chất, tạo nên các cao trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nhưng tình hình thế giới và khu vực nhiều biến động phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với những người làm công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

Công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng. Để đảm đương sứ mệnh của mình, đối với những người làm công tác tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới là một yêu cầu lớn, thậm chí là sống còn trong thời kỳ bùng nổ thông tin, thông tin nhiều chiều hiện nay.

Theo: vtv.vn