Thứ 4, 21/04/2021, 08:54[GMT+7]

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thứ 5, 11/02/2021 | 22:49:40
835 lượt xem
Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, thời gian qua, Thái Bình đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác cán bộ. Đến nay, tỉnh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ bảo đảm về số lượng, chất lượng, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Học viên theo học chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh.

Theo đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Để thực hiện hiệu quả các nội dung về công tác cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp đã kịp thời tham mưu ban thường vụ cấp ủy quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ. Trên cơ sở các quy định, kết luận, văn bản chỉ đạo của trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Việc đánh giá cán bộ hàng năm được thực hiện gắn với đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; trong kiểm điểm đã phát huy được tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Công tác đánh giá cán bộ đã bám sát vào tiêu chuẩn cán bộ và hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đi vào thực chất, bảo đảm dân chủ, khách quan và toàn diện. Thông qua đánh giá cán bộ giúp cấp ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành quản lý chặt chẽ, toàn diện và sâu sát hơn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của cấp trên, cơ bản bảo đảm phương châm “động” và “mở”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện thường xuyên, trên cơ sở quy hoạch và nhu cầu thực tế của địa phương, đơn vị. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, kỹ năng xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ được nâng lên rõ rệt, phát huy tốt trong hoạt động thực tiễn. Giai đoạn 2016 - 2020, Thái Bình đã cử đi học và đào tạo trình độ lý luận chính trị cho 4.891 cán bộ, 884 thạc sĩ và 15 tiến sĩ, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 2.063 người, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài 160 người... Hiện nay, số cán bộ, công chức của tỉnh có trình độ đại học, trên đại học đạt 90%; trên 65% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lại cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, dân chủ, công khai gắn với quy hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ.

Cũng theo đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy: Hướng đến mục tiêu đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó nêu rõ các chức danh phải được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, riêng đối với các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phải kinh qua ít nhất một trong các vị trí: bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND cấp huyện; cấp trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác. Tăng cường vai trò, gắn trách nhiệm của ủy ban kiểm tra cấp ủy thực hiện việc giám sát cơ quan tổ chức cán bộ trong việc lựa chọn tham mưu nguồn nhân sự bổ nhiệm cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng người, đúng việc, tránh để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ... Ngoài ra, công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng biên chế, vị trí việc làm, đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị trong tỉnh; kịp thời điều chỉnh trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và điều hành biên chế; chỉ đạo UBND tỉnh, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức bằng hình thức thi tuyển bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Để đáp ứng yêu cầu tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thời gian qua, tỉnh đã tập trung xét tuyển công chức bằng hình thức tiếp nhận viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp, có năng lực và kinh nghiệm công tác để bố trí vào vị trí khuyết thiếu đồng thời điều chuyển, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp giữa các sở, ban, ngành, giữa khối đảng, đoàn thể với khối nhà nước theo vị trí việc làm, chức danh quy hoạch. Việc điều chuyển và tiếp nhận công chức được thực hiện thường xuyên, đáp ứng kịp thời yêu cầu về công tác cán bộ của các các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ, năng lực; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, từ đó phát huy và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Đức Luận, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

Thời gian qua, nhà trường luôn chú trọng xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu mới; xác định những vấn đề cần nghiên cứu phục vụ cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. 5 năm qua, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng gần 6.200 học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị - hành chính, trung cấp luật; đồng thời, triển khai chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải

Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải đã căn cứ vào thực tế chất lượng đội ngũ cán bộ của huyện để ban hành bổ sung một số tiêu chuẩn các chức danh diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn đảng ủy các xã, thị trấn ban hành tiêu chuẩn cán bộ cấp mình. Từ tiêu chuẩn các chức danh cán bộ làm cơ sở xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đối với việc tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, huyện thực hiện theo đề án tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Các đồng chí được bổ nhiệm đều bảo đảm đủ tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm và qua thực tiễn công tác đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Đào Quyên

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày