Thứ 6, 07/05/2021, 13:01[GMT+7]

Khát vọng mùa xuân

Thứ 5, 11/02/2021 | 22:54:35
741 lượt xem
Trong thời khắc giao hòa giữa đất trời và lòng người của mùa xuân năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta càng thêm rạo rực, phấn khởi: mừng Đảng ta 91 năm thành lập, mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từ mùa xuân năm Canh Ngọ 1930 Đảng ra đời đến xuân Tân Sửu năm nay Đảng ta đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ đại hội đem đến cho đất nước ta, nhân dân ta những mùa xuân “đầy ước vọng”, “sáng tươi”. Xuân này, mỗi người dân Việt Nam dù ở trong nước hay nước ngoài đều hướng lòng mình về Đại hội XIII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, với rất nhiều niềm tin và kỳ vọng.

Xuân này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hân hoan đón mừng một nhiệm kỳ thắng lợi và những dấu ấn đặc biệt của chặng đường 35 năm đổi mới. Chúng ta phấn khởi, tự hào với nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện của đất nước trong 5 năm qua. Trong vô vàn những khó khăn, thách thức, tăng trưởng kinh tế vẫn được duy trì ở mức khá cao (GDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 6%/năm); tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển văn hóa, xã hội, con người đạt nhiều kết quả quan trọng. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn dưới 3%. Chúng ta cũng đã kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh có kết quả tích cực, nhất là đại dịch Covid-19; thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao.

Trong vô vàn những khó khăn, thách thức, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo dấu ấn nổi bật.

Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, đặc biệt trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), chúng ta phấn khởi, tự hào bởi đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đây là động lực, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Những thành tựu đó đã kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Những thành tựu đó tạo niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào một thời kỳ phát triển mới, để dựng xây cơ đồ, tiềm lực, vị thế của đất nước trong giai đoạn mới.  

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, Đại hội XIII của Đảng là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta.

Từ thành công của Đại hội XIII sẽ lan tỏa khát vọng mùa xuân của đất nước, lan tỏa niềm tin, nhân lên khí thế mới, sức mạnh và quyết tâm mới; thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chung sức đồng lòng vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Từ thành công của Đại hội XIII, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi định hướng, mục tiêu của Đảng, phấn đấu đưa nước ta đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Hoàng Văn Duyệt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày