Thứ 3, 02/03/2021, 07:35[GMT+7]

Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình ngày càng phát triển

Thứ 2, 03/08/2020 | 09:08:42
5,247 lượt xem
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối doanh nghiệp (DN) tỉnh không ngừng nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao; đồng hành cùng DN khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh (SXKD), thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thăm mô hình hoạt động tại Agribank chi nhánh Thái Bình.

Thực hiện tốt vai trò “cầu nối”

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối DN tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là các chủ trương về tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đổi mới và phát triển DN; đồng hành cùng DN vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD; xây dựng văn hóa DN và chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ động nắm bắt tình hình của các DN, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các ngành liên quan tổ chức đối thoại giữa các DN với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, từng bước giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị chính đáng của DN.

Nhờ có giải pháp đồng bộ, hiệu quả nên trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối DN tỉnh đã lãnh đạo nhiệm vụ SXKD của các DN đạt được những kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất 5 năm 2016 - 2020 toàn khối ước đạt 91.000 tỷ đồng, bình quân tăng 10,2%/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra (chỉ tiêu là 10%); nộp ngân sách nhà nước ước đạt 7.500 tỷ đồng chiếm gần 1/5 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, tăng bình quân 8,7%/năm; bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho gần 50.000 lao động; thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước, tăng bình quân 8,2%/năm; trên 80% doanh nghiệp SXKD có hiệu quả, giữ vững tốc độ tăng trưởng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở cùng lãnh đạo các DN luôn quan tâm và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện với tổng số tiền trên 180 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh; làm tốt công tác vận động cán bộ, đảng viên và người lao động ủng hộ trên 200 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (NTM) và hàng chục nghìn ngày công, góp phần quan trọng đưa tỉnh Thái Bình là 1 trong 3 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước có 100% số xã và tất cả các huyện, thành phố được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về NTM,.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, công tác xây dựng Đảng trong DN đã được Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở coi trọng trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tích cực đổi mới tác phong, lề lối làm việc; đổi mới phương pháp truyền đạt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong các DN. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, việc làm, đời sống của cán bộ, đảng viên và người lao động, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh từ cơ sở. Cùng với đó, Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng đã triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ với nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp với đặc thù của DN, xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. Qua triển khai, việc học và làm theo Bác đã đi vào chiều sâu, chuyển từ nhận thức sang hành động bằng những việc làm thiết thực, góp phần quan trọng xây dựng văn hóa DN, thúc đẩy hoạt động SXKD, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội trong DN từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối DN tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp lại bộ máy cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 2 tổ chức cơ sở đảng, chuyển giao 1 tổ chức cơ sở đảng, thành lập mới 19 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp được 935 đảng viên.

Việc thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong Khối có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức sinh hoạt bám sát nhiệm vụ chính trị của DN; thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, gắn với kiểm điểm vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; qua đó đã góp phần bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Kết quả, hàng năm có trên 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đề ra.

Đoàn kết, đồng hành để phát triển

Kế thừa và phát huy thành tựu đạt được của các nhiệm kỳ trước, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối DN tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển nhanh và bền vững.

Trong đó, chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong việc đồng hành, tạo điều kiện cho DN nâng cao năng lực SXKD theo hướng ổn định, bền vững đáp ứng yêu cầu hội nhập. Tăng cường xây dựng, củng cố quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Coi trọng xây dựng văn hóa DN gắn với công tác an sinh xã hội, chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối nâng cao hơn nữa năng lực tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng bám sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù của DN; tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan, chủ DN nắm chắc tình hình cơ sở, đề xuất những chủ trương, giải pháp đúng đắn, hiệu quả, kịp thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN; đặc biệt là trong giai đoạn DN chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhằm sớm ổn định tình hình, đẩy mạnh SXKD, bảo đảm việc làm và đời sống cho người lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Thường xuyên rà soát kiện toàn, củng cố cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong DN, trong đó chú trọng đối với loại hình DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài. Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo DN. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh tăng cường công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên, các đoàn thể chính trị - xã hội trong DN tư nhân và doanh nghiệp FDI. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp với đặc thù SXKD của DN.

Tăng cường công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới phương thức hoạt động. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo; xây dựng tác phong công nghiệp, văn hóa trong DN.

Nguyễn Hoài Đức
(Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh)


Ông Đỗ Văn Vẻ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen là doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng đầu tiên ở Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động, tôi thấy khi có tổ chức đảng các doanh nghiệp yên tâm hơn, vững hơn, là chỗ dựa vững chắc cho chủ doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp có tổ chức đảng thì các đảng viên sẽ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, là tấm gương để quần chúng noi theo. Ở Tập đoàn Hương Sen, đa phần các đồng chí đảng viên đều đảm nhiệm các vị trí chủ chốt, quan trọng. Tổ chức đảng phát triển tốt thì Tập đoàn cũng phát triển tốt, tăng trưởng cả về doanh thu, sản lượng, số nộp ngân sách, số lao động. Điều này khẳng định, trong một doanh nghiệp có tổ chức đảng phát triển sẽ kéo theo kinh tế của doanh nghiệp cũng rất phát triển. Tuy nhiên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp hiện nay có rất ít, tôi mong tỉnh cần có chính sách để khuyến khích thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là cần có định hướng để kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng để xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp vững mạnh hơn.

Ông Trần Mạnh Báo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed luôn giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, nhất là việc xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp. Nhiệm kỳ qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam, thành trung tâm cung cấp giống cho cả nước... Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục làm tốt công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Những chiến lược đó đã giúp ThaiBinh Seed từ một doanh nghiệp nhỏ trở thành tập đoàn lớn mạnh, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới đất nước, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh.

Ông Vũ Huy Đông, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Damsan

Hiện nay Damsan có gần 1.000 cán bộ, lao động trẻ từ 25 - 35 tuổi, trong đó có gần 30 đảng viên. Từ khi thành lập Chi bộ đến nay, cán bộ, đảng viên, công nhân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ rất hăng say và thực sự đã phát huy khả năng, năng lực cống hiến cho doanh nghiệp. Tất cả các đảng viên trẻ, có năng lực thực sự đều được Công ty đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng như giám đốc nhà máy, quản đốc phân xưởng. Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp, chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên trong doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Ông Lê Văn Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Dương

Đảng bộ Công ty Cổ phần Đại Dương có hơn 40 đảng viên, trong đó Bí thư Đảng ủy vừa là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc nên đã lãnh đạo doanh nghiệp toàn diện từ việc điều hành các hoạt động của Đảng bộ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hàng tháng, Đảng ủy duy trì họp, thảo luận, thống nhất định hướng giải pháp; sau đó các chi bộ, cơ sở sản xuất họp triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định. Nhờ đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh song Đảng ủy đã lãnh đạo giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả. Nhất là trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19, Công ty không chỉ phát triển ổn định mà lượng công nhân tuyển vào làm việc còn tăng đáng kể.

Ông Trần Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình

Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình được thành lập từ năm 1957, thực hiện cổ phần hóa từ năm 2005. Trong suốt quá trình đó đến nay, tổ chức đảng trong doanh nghiệp luôn giữ vai trò nòng cốt, hạt nhân chính trị, lãnh đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Vừa qua, Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, là 1 trong 4 đơn vị thực hiện bầu bí thư đảng ủy trực tiếp tại đại hội. Kết quả đó cho thấy sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tôi kỳ vọng, đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ là dấu mốc quan trọng đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển mới, tạo cơ hội để Thái Bình phát triển mạnh mẽ hơn nữa; đặc biệt, các tổ chức đảng sẽ đề ra được các giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, ổn định đời sống và tạo việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống nhân dân.

Quốc Cường