Thứ 5, 25/02/2021, 03:16[GMT+7]

Hưng Hà đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng

Thứ 2, 17/08/2020 | 08:12:01
2,467 lượt xem
Những năm qua, công tác tuyên truyền miệng ở huyện Hưng Hà đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện.

Trao giải hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019.

Theo ông Trần Nguyên Hãn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy: Trong những năm qua, Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên theo hướng bảo đảm số lượng, chất lượng, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng. Qua đó, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Huyện cũng chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quản lý và điều hành hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Hàng năm, cấp ủy các cấp luôn chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, lựa chọn những đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có phương pháp vận động, thuyết phục quần chúng nhân dân. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị để báo cáo viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở.

Hiện nay, huyện Hưng Hà có 14 báo cáo viên cấp huyện và 34 báo cáo viên các xã, thị trấn. Nhìn chung, báo cáo viên cấp huyện đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, tập trung quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện tới cơ sở đảng một cách nghiêm túc. 100% nghị quyết triển khai ở cơ sở đều được soạn thảo đề cương chi tiết, có định hướng cụ thể các vấn đề chính, trọng tâm, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. Đa số báo cáo viên các xã, thị trấn là những đồng chí cán bộ nghỉ hưu, có thời gian, kinh nghiệm, khả năng truyền đạt và uy tín với cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương. Hàng tháng, báo cáo viên đảng bộ xã, thị trấn đã duy trì tốt các hoạt động báo cáo viên cũng như nhiệm vụ đột xuất của huyện và cơ sở. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện; thông tin tình hình thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh, trong huyện; tuyên truyền những ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Chí Hòa cho  biết: Trong công tác tuyên truyền miệng, Đảng ủy chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác tư tưởng theo hướng thiết thực, nhanh nhạy, hiệu quả, thuyết phục, phù hợp với thực tiễn và trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở được duy trì thường xuyên. Qua đó, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Đảng bộ huyện Hưng Hà là đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin. Ông Nguyễn Thế Thống, báo cáo viên Đảng bộ xã Chí Hòa chia sẻ: Để đạt hiệu quả trong công tác tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên luôn nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các hội nghị tuyên truyền. Thường xuyên cập nhật thông tin chính thống, phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền miệng ở cơ sở, chuyển tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời góp phần định hướng kịp thời trước các vấn đề dễ tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cũng theo ông Trần Nguyên Hãn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy: Nhiều báo cáo viên xã, thị trấn đã đổi mới hình thức tuyên truyền, phản ánh đầy đủ các yêu cầu, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung thông tin tuyên truyền bảo đảm tính toàn diện, thời sự, định hướng thiết thực và được lựa chọn ngắn gọn gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn cơ sở, phù hợp đối tượng người nghe. Công tác tuyên truyền miệng trong thời gian qua đã góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó, nhiều chỉ tiêu lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Các hoạt động văn hóa, xã hội được thực hiện hiệu quả. Công tác quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền được chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt.

Thời gian tới, cấp ủy các cấp huyện Hưng Hà tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mai Thư