Thứ 6, 31/05/2024, 04:34[GMT+7]

Phấn đấu giảm mức sinh ở 7 huyện và tăng mức sinh ở Thành phố

Thực hiện Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 -...

07.08.2020 | 08:40 AM